City of Inverness Area Commitee - 24 November 2022 - Thu, 24 Nov 2022 - 10:00 am - Highland Council Webcasting

City of Inverness Area Commitee - 24 November 2022
Thu, 24 Nov 2022 - 10:00 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
10. Housing Performance Report – 1 April 2022 – 30 September 2022 / Aithisg Coileanaidh Taigheadais – 1 Giblean 2022 – 30 Sultain 2022
Share this agenda point
Start of the Meeting
Share this agenda point
1. Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Scottish Fire and Rescue Service – Area Performance Report / Seirbheis Smàlaidh is Teasairginn na h-Alba
Share this agenda point
4. Inner Moray Firth Proposed Local Development Plan 2 / Plana Leasachaidh Ionadail ga Mholadh airson Linne Mhoireibh A-staigh 2
Share this agenda point
4. Inner Moray Firth Proposed Local Development Plan 2 / Plana Leasachaidh Ionadail ga Mholadh airson Linne Mhoireibh A-staigh 2
Share this agenda point
5. Academy Street Proposals – Next Steps / Molaidhean Sràid na h-Acadamaidh – Ath Cheumannan
Share this agenda point
6. Inverness City Active Travel Network – Progress and Next Steps / Lìonra Siubhal Gnìomhach Cathair-bhaile Inbhir Nis – Adhartas agus Ath Cheumannan
Share this agenda point
7. Inshes Junction Improvements – Stopping Up of U4403 Beechwood House Road / Leasachaidhean Ceangal-rathaid nan Innseagan – Stadadh Suas U4403 Rathad Taigh na Coille Faidhbhile
Share this agenda point
8. Whin Park Redevelopment Update / Cunntas às Ùr mu Ath-leasachadh Pàirc a’ Chonaisg
Share this agenda point
9. Inverness Wards Repurposing COVID-19 Fund / Ath-adhbharachadh Maoin COVID-19
Share this agenda point
10. Housing Performance Report – 1 April 2022 – 30 September 2022 / Aithisg Coileanaidh Taigheadais – 1 Giblean 2022 – 30 Sultain 2022
Share this agenda point
11a. ICGF-Financial Monitoring / Sgrùdadh Ionmhasail
Share this agenda point
11b. ICGF-Capital Projects Update Report / Aithisg às Ùr mu Phròiseactan Calpa
Share this agenda point
11c. ICGF-Grant Applications over £10,000 / Iarrtasan Tabhartais thar £10,000
Share this agenda point
12. Appointments to Outside Bodies / Suidheachadh Dhreuchdan gu Buidhnean on Taobh A-muigh
Share this agenda point
13. Appointments to Events and Festivals Working Group / Suidheachadh Dhreuchdan gu Buidheann-obrach nan Tachartasan is nam Fèisean
Share this agenda point
14. Minutes / Geàrr-chunntas
Share this agenda point
  1. Webcast Finished