Highland Council - 22 September 2022 - Thu, 22 Sep 2022 - 9:35 am - Highland Council Webcasting

Highland Council - 22 September 2022
Thu, 22 Sep 2022 - 9:35 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of the Meeting
Share this agenda point
Start of the Meeting
Share this agenda point
1. Calling of the Roll and Apologies for Absence/Gairm a’ Chlàir agus Leisgeulan
Share this agenda point
2. Her Late Majesty Queen Elizabeth / A Mòrachd nach maireann a’ Bhanrigh Ealasaid
Share this agenda point
2. Her Late Majesty Queen Elizabeth / A Mòrachd nach maireann a’ Bhanrigh Ealasaid
Share this agenda point
3. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
4. Recess Powers / Cumhachdan Fosaidh
Share this agenda point
5. Appointments / Cur an Dreuchd
Share this agenda point
5b. CoSLA Appointments
Share this agenda point
6. Confirmation of Minutes / Daingneachadh a’ Gheàrr-chunntais
Share this agenda point
8. Membership of Committees, etc / Ballarachd Chomataidhean, msaa
Share this agenda point
11. Financial Crisis – Our Council and Our Communities / Èiginn Ionmhasail – Ar Coimhearsnachdan agus Ar Comhairle
Share this agenda point
12. Update on the Highland Response to the Ukraine Displaced Persons Scheme / Cunntas às Ùr mu fhreagairt na Gàidhealtachd do Sgeama Dhaoine Fuadaichte an Ùcrain
12. Update on the Highland Response to the Ukraine Displaced Persons Scheme / Cunntas às Ùr mu fhreagairt na Gàidhealtachd do Sgeama Dhaoine Fuadaichte an Ùcrain
21. Timetable of Meetings 2022/23 / Clàr-ama Choinneamhan 2022/23
Share this agenda point
22. State Funeral – Monday 19 September 2022 / Tìodhlacadh Stàite – Diluain 19 Sultain 2022
Share this agenda point
23. Deeds Executed / Sgrìobhainnean Lagha a Bhuilicheadh
Share this agenda point
9. Question Time / Àm Ceiste
Share this agenda point
9. Public Question-Ms L Boyle
Share this agenda point
9.1 Mr A Christie
Share this agenda point
9.2 Mr A Christie
Share this agenda point
9.5 Mr D Gregg
Share this agenda point
9.6 Ms J McEwan
Share this agenda point
9.7 Ms A MacLean
Share this agenda point
9.8 Mr A Jarvie
Share this agenda point
9.9 Mr C Ballance
Share this agenda point
9.10 Mr R Gunn
Share this agenda point
9.11 Mrs H Crawford
Share this agenda point
9.12 Mr M Reiss
Share this agenda point
10. Notices of Motion / Brathan Gluasaid
Share this agenda point
10i. Cost of living crisis
Share this agenda point
10ii. Young people under 22 in Highland can acces free bus travel
Share this agenda point
10iii. Ironworks
Share this agenda point
10iv. Tax payers of Highland
Share this agenda point
10v. Achieve more efficient business practices
Share this agenda point
10vi. Offer further support for Ukrainian people in Inverness
Share this agenda point
10vi. Offer further support for Ukrainian people in Inverness
Share this agenda point
13. Learning Estate Investment Programme (LEIP) Update Phase 3 Priorities / Prògram Tasgaidh na h-Oighreachd Ionnsachaidh
14. Best Value Assurance Report (BVAR) Improvement Plan Progress Report 2021/22 / Aithisg Adhartais Plana Leasachaidh Aithisg Bharantais an Luaich as Fheàrr 2021/22
13. Learning Estate Investment Programme (LEIP) Update Phase 3 Priorities / Prògram Tasgaidh na h-Oighreachd Ionnsachaidh
14. Best Value Assurance Report (BVAR) Improvement Plan Progress Report 2021/22 / Aithisg Adhartais Plana Leasachaidh Aithisg Bharantais an Luaich as Fheàrr 2021/22
15. Annual Corporate Performance Report 2021/22 / Aithisg Choileanaidh Chorporra Bhliadhnail 2021/22
Share this agenda point
16. The Highland Council Programme Development Update / Cunntas às Ùr mu Leasachadh Prògraim
Share this agenda point
17. Business Intelligence Vision / Ro-innleachd Innleachd Gnothachais
Share this agenda point
18. Draft Remit - Climate Change Committee / Dreachd Raon-ùghdarrais – Comataidh Atharrachadh na Gnàth-shìde
Share this agenda point
19. National Care Service for Scotland Consultation / Co-chomhairle mu Sheirbheis Cùraim Nàiseanta airson Alba
Share this agenda point
20. Community Asset Transfer Request – Playing Fields at Inverness Royal Academy / Iarrtas Gluasad So-mhaoin Coimhearsnachd – Raointean-cluiche aig Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis
21. Timetable of Meetings 2022/23 / Clàr-ama Choinneamhan 2022/23
Share this agenda point
22. State Funeral – Monday 19 September 2022 / Tìodhlacadh Stàite – Diluain 19 Sultain 2022
Share this agenda point
23. Deeds Executed / Sgrìobhainnean Lagha a Bhuilicheadh
Share this agenda point
24. Exclusion of the Public / Às-dùnadh a’ Phobaill
Share this agenda point
20. Community Asset Transfer Request – Playing Fields at Inverness Royal Academy / Iarrtas Gluasad So-mhaoin Coimhearsnachd – Raointean-cluiche aig Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis
24. Exclusion of the Public / Às-dùnadh a’ Phobaill
Share this agenda point