Corporate Resources Committee - 8 September 2022 - Thu, 8 Sep 2022 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Corporate Resources Committee - 8 September 2022
Thu, 8 Sep 2022 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of Meeting / Toiseach na Coinneimh
Share this agenda point
1. Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Recess Powers / Cumhachdan Fosaidh
Share this agenda point
4. Appointments to Sub-Committees, Working Groups, etc / Cur an Dreuchd gu Fo-Chomataidhean, Buidhnean-obrach is eile
Share this agenda point
4 e. Non Domestic Rates Appeals Committee – 5 Members
Share this agenda point
4 b. Central Safety Committee – 5 Members
Share this agenda point
4 c. Employment Release Sub-Committee – 10 Members
Share this agenda point
4 d. Highland Council Staff Partnership Forum – 9 Members
Share this agenda point
4 e. Non Domestic Rates Appeals Committee – 5 Members
Share this agenda point
5. Corporate Revenue and Capital Monitoring Report to 30 June 2022 / Aithisg Teachd-a-steach Corporra agus Sgrùdadh Calpa gu 30 Ògmhios 2022
Share this agenda point
5 a. Corporate Revenue Monitoring to 30 June 2022
Share this agenda point
5 b. Corporate Capital Monitoring to 30 June 2022
Share this agenda point
6. Revenue and Performance Monitoring Q1 – 01 April 2022 to 30 June 2022 and Near Final Revenue Out-turn for 2021 - 2022 / Sgrùdadh Teachd-a-steach agus Coileanadh C1 – 01 Giblean 2022 gu 30 Ògmhios 2022 agus Fìor Shuidheachadh Faisg air Deireannach airson 2021–2022
Share this agenda point
6a. Depute Chief Executive’s Service / Seirbheis an Iar-Àrd-Oifigeir
Share this agenda point
6 b. Resources and Finance Service / Seirbheis nan Goireasan agus an Ionmhais
Share this agenda point
6c. Performance and Governance Service / Seirbheis a’ Choileanaidh agus an Riaghlachais
Share this agenda point
7. Draft Service Plans / Dreachd Phlanaichean Seirbheis
Share this agenda point
7a. Depute Chief Executive’s Service / Seirbheis an Iar-Àrd-Oifigeir
Share this agenda point
7 b. Resources and Finance Service / Seirbheis nan Goireasan agus an Ionmhais
7c. Performance and Governance Service / Seirbheis a’ Choileanaidh agus an Riaghlachais
Share this agenda point
8. Review of ICT Acceptable Use Policy / Ath-sgrùdadh air Poileasaidh Cleachdadh Cothromach ICT
Share this agenda point
9. ICT and Digital Strategies / Ro-innleachdan ICT agus Didseatach
Share this agenda point
9a. ICT Strategy Review / Ath-sgrùdadh Ro-innleachd ICT
Share this agenda point
9 b. Digital Strategy and High Level Implementation Plan / Ro-innleachd Didseatach agus Plana Buileachaidh Àrd-Ìre
Share this agenda point
10. Information and Data Strategy / Ro-innleachd Fiosrachaidh agus Dàta
Share this agenda point
11. Treasury Management / Rianachd Ionmhais
Share this agenda point
11 a. Summary of Transactions / Geàrr-chunntas Ghnothaichean
Share this agenda point
11 b. Annual Treasury Management Report 2021/22 / Aithisg Stiùiridh Bhliadhnail an Ionmhais 2021/22
Share this agenda point