Comataidh na Gàidhlig / Gaelic Committee - 1 September 2022 - Thu, 1 Sep 2022 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Comataidh na Gàidhlig / Gaelic Committee - 1 September 2022
Thu, 1 Sep 2022 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of Meeting / Toiseach na Coinneimh
Share this agenda point
Item 8 - Maoin Buileachaidh Achd na Gàidhlig - Gaelic Language Act Implementation Fund
Item 1 - Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
Item 2 - Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
Item 3 - Good News - Deagh Naidheachdan
Share this agenda point
Item 4 - Cur an Dreuchd - Appointments
Share this agenda point
Item 5 - Taisbeanadh / Presentation – Bòrd na Gàidhlig
Share this agenda point
Item 6 - Adhartas mu Choinneamh Plana na Gàidhlig 3 - Progress Against Gaelic Language Plan 3 (GLP3)
Item 5 - Taisbeanadh / Presentation – Bòrd na Gàidhlig
Share this agenda point
Item 7 - Cunntas às Ùr air Foghlam Luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig agus Foghlam tron Ghàidhlig - Gaelic and Gàidhlig Medium Educat
Item 8 - Maoin Buileachaidh Achd na Gàidhlig - Gaelic Language Act Implementation Fund
Item 9 - Tilleadh Bliadhnail Bhòrd na Gàidhlig – Plana na Gàidhlig 3 - Annual Return Gaelic Language Plan 3
Share this agenda point
  1. Webcast Finished