Health, Social Care and Wellbeing Committee - 24 August 2022 - Wed, 24 Aug 2022 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Health, Social Care and Wellbeing Committee - 24 August 2022
Wed, 24 Aug 2022 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Item 1 - Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
Item 2 - Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
Item 3 - Recess Powers / Cumhachdan Fosaidh
Share this agenda point
Item 4 - Appointments / Cur an Dreuchd
Share this agenda point
Item 5 - Good News / Deagh Naidheachdan
Share this agenda point
Item 6 - Review of Residential Childcare in Highland – Presentation by Fred McBride / Ath-sgrùdadh air Cùram-chloinne Còmhnaidheach sa Ghàidhealtachd – Taisbeanadh le Fred McBride
Share this agenda point
Item 7 - Delivery of Adult Social Care in Highland / Lìbhrigeadh Cùraim Shòisealta Inbheach sa Ghàidhealtachd
Item 8 - Children’s Services Update Report / Aithisg às Ùr air Seirbheisean Chloinne
Item 9 - Revenue Budget Monitoring – Q1 Reporting and Near Final Out-turn for 2021/22 / Sgrùdadh Buidseat Teachd-a-steach – Aithris Cairteal 1 agus Fìor Shuidheachadh Faisg air Deireannach airson 2021/22
Item 10 - Trauma Informed Practice / Cleachdadh Fiosraichte Mòr-chiùrraidh
Item 11 - Health and Social Care Directorate Service Plan (2022-2027) - Plana Seirbheis Buidheann-stiùiridh Slàinte agus Cùraim Shòisealta (2022-2027)
Item 12 - Appointment of Champions for Older People and Children / Cur Ghaisgeach an Dreuchd do Dhaoine nas Sine agus do Chloinn
Share this agenda point
  1. Webcast Finished