Climate Change Committee - 3 November 2022 - Thu, 3 Nov 2022 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Climate Change Committee - 3 November 2022
Thu, 3 Nov 2022 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of Meeting / Toiseach na Coinneimh
Share this agenda point
1. Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Presentation – National Parks / Taisbeanadh – Pàircean Nàiseanta
Share this agenda point
4. Edinburgh Declaration / Foillseachadh Dhùn Èideann
Share this agenda point
5. Net Zero Strategy and Action Plan / Ro-innleachd agus Plana Gnìomha Net Zero
Share this agenda point
3. Presentation – National Parks / Taisbeanadh – Pàircean Nàiseanta
Share this agenda point
6. Net Zero Strategy: Workshop Programming / Ro-innleachd Net Zero: Prògramadh Bùth-obrach
Share this agenda point
7. Electric Vehicle (EV) Infrastructure Commercialisation Options / Roghainnean Malairteachaidh Bun-structar Charbadan Dealain
Share this agenda point
8. Electric Vehicle (EV) Infrastructure Network – Tariff Review / Lìonra Bun-structair Charbadan Dealain – Ath-sgrùdadh Taraif
Share this agenda point
7. Electric Vehicle (EV) Infrastructure Commercialisation Options / Roghainnean Malairteachaidh Bun-structar Charbadan Dealain
Share this agenda point
9. Energy Benchmarking of Property Estate / Comharrachadh-beinnse Lùtha na h-Oighreachd Seilbhe
Share this agenda point
10. Energy Efficient Scotland: Area Based Scheme Update Alba / Lùth Èifeachdach: Cunntas às Ùr mun Sgeama Stèidhichte air Àite
Share this agenda point
11. Salix Recycling Funding / Maoineachadh Ath-chuairteachaidh Salix
Share this agenda point
12. Climate Change Corporate Risk / Aithris air Cunnart Corporra
Share this agenda point
13. Climate Change (Duties of Public Bodies; Reporting) / Atharrachadh Gnàth-shìde (Dleastanasan Bhuidhnean Poblach; Aithris)
Share this agenda point
  1. Webcast Finished