City of Inverness Area Committee - 26 September 2022 - Mon, 26 Sep 2022 - 10:00 am - Highland Council Webcasting

City of Inverness Area Committee - 26 September 2022
Mon, 26 Sep 2022 - 10:00 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of Meeting / Toiseach na Coinneimh
Share this agenda point
Item 12 - Inverness Local Holidays 2023/24/Saor-làithean Ionadail Inbhir Nis 2023/24
Share this agenda point
Item 1 - Apologies for Absence/Leisgeulan
Share this agenda point
Item 2 - Declarations of Interest/Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
Item 3 - Recess Powers/Cumhachdan Fosaidh
Share this agenda point
Item 4 - Police Area Performance Summary/Poileas – Geàrr-chunntas air Coileanadh Sgìreil
Share this agenda point
Item 5 - Inverness Strategy Update/Ro-innleachd Baile Inbhir Nis
Share this agenda point
Item 7 - Appointments to Outside Bodies/Suidheachadh Dhreuchdan gu Buidhnean on Taobh A-muigh
Share this agenda point
Item 8 - Inverness Common Good Fund: Discretionary Scheme for Winter Payments Plan 2022/23
Share this agenda point
Item 8 - Inverness Common Good Fund: Discretionary Scheme for Winter Payments Plan 2022/23
Share this agenda point
Item 9 - Winter Service Plan 2022/23/Plana Seirbheis Geamhraidh 2022/23
Share this agenda point
Item 6 - Notice of Motion/Brath Gluasaid
Share this agenda point
Item 7 - Appointments to Outside Bodies/Suidheachadh Dhreuchdan gu Buidhnean on Taobh A-muigh
Share this agenda point
Item 8 - Inverness Common Good Fund: Discretionary Scheme for Winter Payments Plan 2022/23
Share this agenda point
Item 9 - Winter Service Plan 2022/23/Plana Seirbheis Geamhraidh 2022/23
Share this agenda point
Item 10 - Inverness Common Good Fund/Maoin Math Coitcheann Inbhir Nis
Share this agenda point
Item 10a - Financial Monitoring/Sgrùdadh Ionmhasail
Share this agenda point
Item 10b - Capital Projects Update Report/Aithisg às Ùr mu Phròiseactan Calpa
Share this agenda point
Item 10c - Inverness Common Good Fund Sub Committee Annual Report 2021/22/Aithisg Bhliadhnail Fo-Chomataidh Maoin Math Coitcheann Inbhir Nis 2021/22
Share this agenda point
Item 10d - Grant Applications over £10,000/Iarrtasan Tabhartais thar £10,000
Share this agenda point
Item 11 - Appointments to Events and Festivals Working Group/Suidheachadh Dhreuchdan gu Buidheann-obrach nan Tachartasan is nam Fèisean
Share this agenda point
Item 12 - Inverness Local Holidays 2023/24/Saor-làithean Ionadail Inbhir Nis 2023/24
Share this agenda point
Item 13i - City of Inverness Area Committee Minute - 8 June, 2022
Share this agenda point
Item 13iia - Inverness Common Good Fund Sub Committee Minute - 27 June, 2022
Share this agenda point
Item 13iib - Inverness Common Good Fund Sub Committee Minute - 15 August, 2022
Share this agenda point
Item 13iii - Events and Festivals Working Group Minute - 15 August, 2022
Share this agenda point
  1. Webcast Finished