Economy & Infrastructure Committee - 10 November 2022 - Thu, 10 Nov 2022 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Economy & Infrastructure Committee - 10 November 2022
Thu, 10 Nov 2022 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of the meeting
Share this agenda point
1. Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
1. Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Good News / Naidheachdan Matha
Share this agenda point
4. Corran Ferry – Outline Business Case / Aiseag a’ Chorrain – Tuairisgeul Cùis Gnothachais
Share this agenda point
5. Visitor Management Plan / Plana Stiùiridh Luchd-tadhail
Share this agenda point
6. Revenue and Performance Monitoring - Quarter 2 to 30 September 2022 / Sgrùdadh Teachd-a-steach – Cairteal 2 gu 30 Sultain 2022
Share this agenda point
7. Capital Monitoring Quarter 2 2022/23 / Aithisg Sgrùdadh Calpa 2 2022/23
Share this agenda point
8. Early Adoption of 20mph Speed Limits in Highland / Gabhail gu Tràth ri Crìochan Astair 20msu anns a’ Ghàidhealtachd
Share this agenda point
9. Flow Country World Heritage Site Nomination Update / Cunntas às Ùr mu Ainmeachadh nam Flòbhaichean mar Ionad Glèidhteachais na Cruinne
Share this agenda point
10. Update to Parking Policy / Cunntas às Ùr mu Phoileasaidh Parcaidh
Share this agenda point
11. Thurso Conservation Area Appraisal & Conservation Area Management Plan / Plana Measaidh & Stiùiridh Sgìre Glèidhteachais Inbhir Theòrsa
Share this agenda point
12. Roads Structures Annual Report / Aithisg Bhliadhnail Structaran Rathaidean
Share this agenda point
13. Cycle 1 Local Flood Risk Management Plans – Final Reports / Cearcall 1 Planaichean Stiùiridh Cunnart Tuile Ionadail – Aithisgean Deireannach
Share this agenda point
14. Cycle 2 – Local Flood Risk Management Plans / Cearcall 2 – Planaichean Stiùiridh Cunnart Tuile Ionadail
Share this agenda point
15. Community Transport Grants / Tabhartasan Còmhdhail Coimhearsnachd
Share this agenda point
16. Inshes Junction Improvements – Stopping Up of U4403 Beechwood House Road / Leasachaidhean Ceangal-rathaid nan Innseagan – Stad Suas U4403 na Coille-Faidhbhile
Share this agenda point
17. Achmelvich Car Park / Pàirc Chàraichean Achadh Mhealbhaich
Share this agenda point
18. Appointment of City Region Deal Monitoring Group / Cur an Dreuchd Buidheann-sgrùdaidh a’ Chùmhnaint Baile Roinne
Share this agenda point
18a. Transport assistance for Ukrainian Displaced Persons / Taic còmhdhail do dhaoine eas-chruthach Ucràineach
Share this agenda point
19. Minutes/ Geàrr-chunntas
Share this agenda point
  1. Webcast Finished