Highland Council - 27 October 2022 - Thu, 27 Oct 2022 - 10:35 am - Highland Council Webcasting

Highland Council - 27 October 2022
Thu, 27 Oct 2022 - 10:35 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of Meeting / Toiseach na Coinneimh
Share this agenda point
1. Calling of the Roll and Apologies for Absence / Gairm a’ Chlàir agus Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
4. Minutes of Meetings of Committees / Geàrr-chunntasan Choinneamhan Chomataidhean
3. Confirmation of Minutes / Daingneachadh a’ Gheàrr-chunntais
Share this agenda point
4. Minutes of Meetings of Committees / Geàrr-chunntasan Choinneamhan Chomataidhean
5. Membership of Committees, etc / Ballarachd Chomataidhean, msaa
Share this agenda point
8. Financial Crisis – Valuing Partners Through Collective Budget Strategies, Redesign and Co-production / Èiginn Ionmhasail – A’ Cur Luach air Com-pàirtichean tro Ro-innleachdan Buidseit, Ath-dhealbhadh is Co-sholarachadh Coitcheann
9. Capital Programme Update / Cunntas às Ùr mun Phrògram Chalpa
Share this agenda point
10. Highland Council Programme - Progress Report / Aithisg Adhartais mu Phrògram na Comhairle
Share this agenda point
6. Question Time / Àm Ceiste
Share this agenda point
6. (i) Ms C MacRae - Public Question
Share this agenda point
6. (ii) Ms N Richards - Public Question
Share this agenda point
6. (i) Mr A Christie
Share this agenda point
6. (ii) Mr A Christie
Share this agenda point
6. (iii) Ms J McEwan
Share this agenda point
6. (iv) Ms K Willis
Share this agenda point
6. (v) Mr R MacKintosh
Share this agenda point
6. (vi) Mr R Gale
Share this agenda point
6. (vii) Mr A Graham
Share this agenda point
6. (viii) Mr M Baird
Share this agenda point
6. (ix) Mr C Aitken
Share this agenda point
6. (x) Ms H Crawford
Share this agenda point
6. (xi) Mrs I MacKenzie
Share this agenda point
6. (xii) Mr P Logue
Share this agenda point
6. (xiii) Ms M Nolan
Share this agenda point
6. (xiv) Mr A Jarvie
Share this agenda point
6. (xv) Mrs A MacLean
Share this agenda point
6. (xvi) Mr J Bruce
Share this agenda point
7. Notices of Motion
Share this agenda point
7. (i) Carers' Rights Day
Share this agenda point
7. (ii) Energy Crisis
Share this agenda point
7. (iii) Belford Hospital
Share this agenda point
7. (iv) The A9 North
Share this agenda point
7. (iv) The A9 North
Share this agenda point
11. People Strategy / Ro-innleachd Dhaoine
Share this agenda point
12. Review of Scheme of Delegation / Ath-sgrùdadh dhen Sgeama Thiomnaidh
Share this agenda point
13. Member Attendance at Meetings / Làthaireachd Bhall aig Coinneamhan
Share this agenda point
14. Deeds Executed / Sgrìobhainnean Lagha a Bhuilicheadh
Share this agenda point
  1. Webcast Finished