Economy & Infrastructure Committee - 25 August 2022 - Thu, 25 Aug 2022 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Economy & Infrastructure Committee - 25 August 2022
Thu, 25 Aug 2022 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of the meeting
Share this agenda point
1. Apologies for Absence/Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest/Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Recess Powers/Cumhachdan Fosaidh
Share this agenda point
4. Good News/Naidheachdan Matha
Share this agenda point
5. Appointments to Sub-Committees/Working Groups/Cur an Dreuchd gu Fo-Chomataidhean/Buidhnean Obrach
Share this agenda point
6. Appointment to Outside Bodies/Cur an Dreuchd gu Buidhnean air an Taobh A-muigh
Share this agenda point
6a. HITRANS Tier 1 Ferry Users Consultation Groups/Buidhnean Co-chomhairleachaidh Luchd-cleachdaidh Aiseagan Ìre 1 HITRANS
Share this agenda point
6b. Highland Tourism Partnership/Com-pàirteachas Turasachd na Gàidhealtachd
Share this agenda point
6a. HITRANS Tier 1 Ferry Users Consultation Groups/Buidhnean Co-chomhairleachaidh Luchd-cleachdaidh Aiseagan Ìre 1 HITRANS
Share this agenda point
6b. Highland Tourism Partnership/Com-pàirteachas Turasachd na Gàidhealtachd
Share this agenda point
6c. Directorship of Inverness Airport Business Park/Dreuchd-stiùiridh Pàirc Gnothachais Port-adhair Inbhir Nis
Share this agenda point
6d. Local Access Fora/Fòraim Inntrigeadh Ionadail
Share this agenda point
6e. European Maritime & Fisheries Fund – Highland Moray Fisheries Local Action Group (FLAG)/Maoin Mara & Iasgach na h-Eòrpa – Buidheann-gnìomha Ionadail Iasgach na Gàidhealtachd is Mhoireibh
Share this agenda point
6f. Flood Area Risk Management – Local Plan District Executive Steering Groups/Rianachd Cunnairt Cheàrnaidhean Thuiltean – Buidhnean Stiùiridh Gnìomhach Sgìre a’ Phlana Ionadail
Share this agenda point
7. Revenue Monitoring Final Outturn 2022 and Quarter 1 to 30 June 2022/Fìor Shuidheachadh Sgrùdadh Teachd-a-steach 2022 agus Cairteal 1 gu 30 Ògmhios 2022
Share this agenda point
8. Capital Monitoring – Quarter 1 2022/23/Sgrùdadh Calpa – Cairteal 1 2022/23
Share this agenda point
9. Dingwall Business Park Flood Bund/Leasachadh Bhancaichean Tuile Pàirc Gnothachais Inbhir Pheofharain
Share this agenda point
10. School Street Zones Trial/Deuchainn Sònaichean Sràide Sgoile
Share this agenda point
11. Planning Enforcement Charter/Cairt Cur an Gnìomh Dealbhaidh
Share this agenda point
12. Nature Restoration Fund 2022/23/Maoin Ath-stèidheachadh Nàdair 2022/23
Share this agenda point
13. Scottish Biodiversity Strategy Consultation/Co-chomhairle Ro-innleachd Bith-iomadachd na h-Alba
Share this agenda point
14. Visitor Management Plan/Plana Rianachd Luchd-tadhail
Share this agenda point
15. Tourism Infrastructure/Bun-structar Turasachd
Share this agenda point
16. Employability Services/Seirbheisean So-fhastachd
Share this agenda point
17. Inverness and Highland City Region Deal/Cùmhnant Baile Roinne Inbhir Nis agus na Gàidhealtachd
Share this agenda point
18. Community Regeneration Funds/Maoinean Ath-bheòthachadh Coimhearsnachd
Share this agenda point
19. Draft Directorate Service Plan 2022/23/Dreachd Phlana Seirbheis Buidhinn-stiùiridh 2022/23
Share this agenda point
18. Community Regeneration Funds/Maoinean Ath-bheòthachadh Coimhearsnachd
Share this agenda point
19. Draft Directorate Service Plan 2022/23/Dreachd Phlana Seirbheis Buidhinn-stiùiridh 2022/23
Share this agenda point
20. Minutes/Geàrr-chunntas
Share this agenda point
21.Exclusion of the Public/Às-dùnadh a’ Phobaill
Share this agenda point
  1. Webcast Finished