Communities and Place Committee - 16 November 2022 - Wed, 16 Nov 2022 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Communities and Place Committee - 16 November 2022
Wed, 16 Nov 2022 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of Meeting
Share this agenda point
1. Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Good News / Naidheachdan Matha
Share this agenda point
4. Scottish Fire and Rescue Service Highland Performance Report / Aithisg Coileanaidh Seirbheis Smàlaidh is Teasairginn na h-Alba
Share this agenda point
9. Registration of Births, Deaths and Marriages – Annual Report / Clàrachadh air Breith, Bàs is Pòsadh – Aithisg Bhliadhnail
Share this agenda point
5. Revenue Budget Monitoring Report: 2022/23 Quarter 2 / Aithisg Sgrùdaidh Buidseat Teachd-a-steach: Cairteal 2 2022/23
Share this agenda point
6. Capital Budget Monitoring Report: 2022/23 Quarter 2 / Aithisg Sgrùdaidh Buidseat Calpa: Cairteal 2 2022/23
Share this agenda point
7. Implementing the requirements of the Period Products (Free Provision) (Scotland) Act 2021 in Highland / A’ Buileachadh riatanasan Achd Bathar Fala-mìos (Solar An-asgaidh) (Alba) 2021 anns a’ Ghàidhealtachd
Share this agenda point
8. Update on Service Enhancements from Visitor Management Plan Funding / Cunntas às Ùr mu Leasachaidhean Seirbheis bho Mhaoineachadh Plana Stiùiridh Luchd-tadhail
Share this agenda point
10. Service Points and Connected Customer Update / Ionadan-Seirbheis agus Cunntas às Ùr mu Luchd-cleachdaidh Co-cheangailte
Share this agenda point
13. Review of UK Parliamentary Constituencies: Revised Proposals / Ath-sgrùdadh de Roinnean-Pàrlamaid na RA: Molaidhean Ath-sgrùdaichte
Share this agenda point
11. Update on Waste Strategy / Cunntas às Ùr mu Ro-innleachd Sgudail
Share this agenda point
12. Minutes of the Waste Strategy Working Group / Geàrr-chunntas Buidheann Obrach Ro-innleachd Sgudail
Share this agenda point
  1. Webcast Finished