Communities and Place Committee - 17 August 2022 - Wed, 17 Aug 2022 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Communities and Place Committee - 17 August 2022
Wed, 17 Aug 2022 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1. Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
11. Waste Management Service Update / Fios às Ùr mun t-Seirbheis Rianachd Sgudail
Share this agenda point
3. Recess Powers / Cumhachdan Fosaidh
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Recess Powers / Cumhachdan Fosaidh
Share this agenda point
4. Police Performance Report / Aithisg Coileanaidh Poileis
Share this agenda point
5. Scottish Fire and Rescue Service Highland Performance Report / Aithisg Coileanaidh Seirbheis Smàlaidh is Teasairginn na h-Alba
Share this agenda point
6. Communities and Place Draft Directorate Service Plan 2022/23 / Dreachd Phlana Seirbheis Buidheann-stiùiridh Choimhearsnachdan agus Àite 2022/23
Share this agenda point
7. Revenue Budget Monitoring Report: 2021/22 Outturn and 2022/23 Quarter 1 / Aithisg Sgrùdaidh Buidseat Teachd-a-steach: Fìor Shuidheachadh 2021/22 agus Cairteal 1 2022/23
Share this agenda point
8. Capital Budget Monitoring Report: 2021/22 Outturn and 2022/23 Quarter 1 / Aithisg Sgrùdaidh Buidseat Calpa: Fìor Shuidheachadh 2021/22 agus Cairteal 1 2022/23
Share this agenda point
8. Capital Budget Monitoring Report: 2021/22 Outturn and 2022/23 Quarter 1 / Aithisg Sgrùdaidh Buidseat Calpa: Fìor Shuidheachadh 2021/22 agus Cairteal 1 2022/23
Share this agenda point
9. Playpark Funding Update / Fios às Ùr mu Mhaoineachadh Pàirce-cluiche
Share this agenda point
10. Update on Service Enhancements from Visitor Management Plan Funding / Fios às Ùr mu Leasachaidhean Seirbheis bho Mhaoineachadh Plana Stiùiridh Luchd-tadhail
Share this agenda point
11. Waste Management Service Update / Fios às Ùr mun t-Seirbheis Rianachd Sgudail
Share this agenda point
12. Annual Community Asset Transfer Report 2021/22 / Aithisg Bhliadhnail Gluasad So-mhaoin Coimhearsnachd 2021/22
Share this agenda point
13. Community Participation and Involvement Update / Fios às Ùr mu Chom-pàirteachadh is Chom-pàirteachas Coimhearsnachd
Share this agenda point
14. Enforcement Policy for Environmental Health and Waste Services / Poileasaidh Cur an Gnìomh airson Seirbheisean Slàinte Àrainneachd agus Sgudail
Share this agenda point
15. Appointment of Members to the Waste Strategy Working Group / Cur an Dreuchd Bhall chun na Buidhne-obrach Ro-innleachd Sgudail
Share this agenda point
  1. Webcast Finished