Education Committee - 23 November 2022 - Wed, 23 Nov 2022 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Education Committee - 23 November 2022
Wed, 23 Nov 2022 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of Meeting
Share this agenda point
1. Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Good News/Outstanding Achievements / Naidheachdan Matha/Coileanaidhean Air Leth
Share this agenda point
4. Consultation on the proposed merger of UHI North Highland, UHI Outer Hebrides and UHI West Highland / Co-chomhairle mun mholadh UHI na Gàidhealtachd a Tuath, UHI Innse Gall agus UHI na Gàidhealtachd an Iar a thoirt còmhla
Share this agenda point
4a. Update on Early Learning and Childcare (ELC) PVI Partner Rate Engagement since Full Council on 27 October 2022 / Cunntas às Ùr mu Chom-pàirteachas Reata Chom-pàirtichean Prìobhaideach, Saor-thoileach is Neo-eisimeileach Thràth-ionnsachaidh is Cùraim-chloinne on Làn Chomhairle air 27 Dàmhair 2022
Share this agenda point
5. Presentation: High Level Attainment Messages and Next Steps / Taisbeanadh: Teachdaireachdan agus Ath Cheumannan a thaobh Buileachadh Àrd-Ìre
Share this agenda point
6. Highland Scottish Credit & Qualification Framework (SCQF) Attainment and Scrutiny (Session 2021-22) / Sgrùdadh agus Buileachadh Frèam-obrach Creideasan agus Teisteanasan na Alba airson na Gàidhealtachd (Seisean 2021-22)
Share this agenda point
8. Presentation: Kingussie High School – Supporting Our Families from Ukraine / Taisbeanadh: Àrd-Sgoil Cheann a’ Ghiùthsaich – A’ Toirt Taic dha na Teaghlaichean Againn o Ùcrain
Share this agenda point
8. Presentation: Kingussie High School – Supporting Our Families from Ukraine / Taisbeanadh: Àrd-Sgoil Cheann a’ Ghiùthsaich – A’ Toirt Taic dha na Teaghlaichean Againn o Ùcrain
Share this agenda point
7. Community Learning and Development (CLD) – Feedback & Update on Highland Cares & My Future, My Success / Ionnsachadh agus Leasachadh Coimhearsnachd – Fios air Ais agus Fios às Ùr mu Chùram na Gàidhealtachd
Share this agenda point
8. Presentation: Kingussie High School – Supporting Our Families from Ukraine / Taisbeanadh: Àrd-Sgoil Cheann a’ Ghiùthsaich – A’ Toirt Taic dha na Teaghlaichean Againn o Ùcrain
Share this agenda point
9. Early Years Curriculum and Learning Through Play / Curraicealam Tràth-Ìrean agus Ag Ionnsachadh Tro Chluiche
Share this agenda point
10. Revenue Budget Monitoring – Quarter 2 Forecast for 2022/23 / Sgrùdadh Buidseat Teachd A-steach – Ro-shealladh Cairteil 2 airson 2022/23
Share this agenda point
11. High Life Highland Progress Report / Aithisg Adhartais High Life na Gàidhealtachd
Share this agenda point
12. Review of the statutory consultation exercise on the establishment of Gaelic Medium catchment areas for Plockton and Lochcarron Primary Schools / Ath-sgrùdadh dhen eacarsaich cho-chomhairleachaidh reachdail a thaobh sgìrean-sgoile airson Foghlam tron Ghàidhlig a stèidheachadh airson Bun-Sgoiltean a’ Phluic agus Loch Carrann
Share this agenda point
13. Membership of Local Negotiating Committee for Teachers / Ballrachd Comataidh Barganachaidh Ionadail do Thidsearan
Share this agenda point
  1. Webcast Finished