Education Committee - 29 September 2022 - Thu, 29 Sep 2022 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Education Committee - 29 September 2022
Thu, 29 Sep 2022 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of meeting
Share this agenda point
1. Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Recess Powers / Cumhachdan Fosaidh
Share this agenda point
4. Good News/Outstanding Achievements / Naidheachdan Matha/Coileanaidhean Air Leth
Share this agenda point
5. Highland Attainment Update / Cunntas às Ùr mu Bhuileachadh is Choileanadh Chomhairle na Gàidhealtachd
Share this agenda point
6. Presentation – Collaborative Leads – Supporting our Schools to Improve Outcomes / Taisbeanadh – Stiùirichean Co-obrachaidh – A’ Toirt Taic dha na Sgoiltean Againn gus Builean a Leasachadh
Share this agenda point
7. Education and Learning Draft Directorate Service Plan 2022/23 / Dreachd Phlana Seirbheis an Fhoghlaim agus an Ionnsachaidh
Share this agenda point
8. Developing a Whole Systems Approach to Supporting Mental Health and Wellbeing for our Children and Young People / A’ Leasachadh Dòigh-obrach Shiostaman Iomlan airson Taic a thoirt do Shlàinte Inntinn is Sunnd airson ar Cloinne agus ar Daoine Òga
Share this agenda point
9. Presentation – How has our Wellbeing Curriculum contributed to our Improvement in Outcomes at Fortrose Academy / Taisbeanadh – Ciamar a tha an Curraicealam Sunnd againn air cur ri Leasachadh nam Builean againn aig Acadamaidh na Cananaich
Share this agenda point
9. Presentation – How has our Wellbeing Curriculum contributed to our Improvement in Outcomes at Fortrose Academy / Taisbeanadh – Ciamar a tha an Curraicealam Sunnd againn air cur ri Leasachadh nam Builean againn aig Acadamaidh na Cananaich
Share this agenda point
10. Consultation on the proposed merger of UHI North Highland, UHI Outer Hebrides and UHI West Highland / Co-chomhairle mun mholadh UHI na Gàidhealtachd a Tuath, UHI Innse Gall agus UHI na Gàidhealtachd an Iar a thoirt còmhla
Share this agenda point
11. Revenue Budget Monitoring – Final Outturn for 2021-22 and Quarter 1 Forecast for 2022-23 / Sgrùdadh Buidseat Teachd-a-steach – Fìor Shuidheachadh Deireannach airson 2021-22 agus Ro-aithris Cairteil 1 airson 2022-23
Share this agenda point
12. Review of the statutory consultation exercise on the relocation of St Clement’s School, Dingwall / Ath-sgrùdadh air Obair Cho-chomhairleachaidh Reachdail airson Sgoil Naoimh Chliamhainn
Share this agenda point
13. Review of the statutory consultation exercise on the establishment of a Gaelic Medium catchment area for Glenurquhart Primary School / Ath-sgrùdadh air Obair Cho-chomhairleachaidh Reachdail airson Sgìre-sgoile Foghlam tron Ghàidhlig a stèidheachadh airson Bun-Sgoil Ghlinn Urchadain
Share this agenda point
14. Review of the statutory consultation exercise on the closure of Roy Bridge Primary School / Ath-sgrùdadh air Obair Cho-chomhairleachaidh Reachdail mu dhùnadh foirmeil Bun-Sgoil Dhrochaid Ruaidh
Share this agenda point
  1. Webcast Finished