South Planning Applications Committee - 23 June 2022 - Thu, 23 Jun 2022 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

South Planning Applications Committee - 23 June 2022
Thu, 23 Jun 2022 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of Meeting / Toiseach na Coinneimh
Share this agenda point
Item 7 - Major Development Update - Iarrtasan Mòra
Share this agenda point
Start of Meeting / Toiseach na Coinneimh
Share this agenda point
Item 1 - Appointment of Chair - Suidheachadh de Chathraiche
Share this agenda point
Item 2 - Appointment of Vice Chair - Cur Iar-Chathraiche an Dreuchd
Share this agenda point
Item 2 - Appointment of Vice Chair - Cur Iar-Chathraiche an Dreuchd
Share this agenda point
Item 3 - Apologies for Absence - Leisgeulan
Share this agenda point
Item 4 - Declarations of Interest - Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
Item 5 - Appointment of Members to the Planning Review Body - Cur Bhall an Dreuchd chun na Buidhne Ath-bhreithneachaidh Dealbhaidh
Share this agenda point
Item 6 - Confirmation of Minutes - Dearbhadh a’ Gheàrr-chunntais
Share this agenda point
Item 7 - Major Development Update - Iarrtasan Mòra
Share this agenda point
Item 8.1 - The Highland Council (22/01368/PAN) (PLS/42/22)
Share this agenda point
Item 8.2 - Kirkwood Homes Limited (22/02215/PAN) (PLS/43/22)
Share this agenda point
Item 8.3 - Mr W MacLeod (22/02240/PAN) (PLS/44/22)
Share this agenda point
Item 9.1 - Bricks Capital (21/05238/FUL) (PLS/45/22)
Share this agenda point
Item 9.1 - Bricks Capital (21/05238/FUL) (PLS/45/22)
Share this agenda point
Item 9.1 - Bricks Capital (21/05238/FUL) (PLS/45/22)
Share this agenda point
Item 9.1 - Bricks Capital (21/05238/FUL) (PLS/45/22)
Share this agenda point
Item 9.2 - Mr P Maclellan (20/03962/FUL) (PLS/46/22)
Share this agenda point
Item 9.3 - The Highland Council (20/01547/FUL) (PLS/47/22)
Share this agenda point
Item 9.4 - Robertson Homes Ltd (22/01357/MSC) (PLS/48/22)
Share this agenda point
Item 9.5 - Scottish Water (22/01332/FUL) (PLS/49/22)
Share this agenda point
Item 9.6 - M&J Design (21/05546/FUL) (PLS/50/22)
Share this agenda point
Item 9.7 - Mrs Shirley Nield (20/02579/PIP) (PLS/51/22)
Share this agenda point
Item 9.7 - Mrs Shirley Nield (20/02579/PIP) (PLS/51/22)
Share this agenda point
Item 9.8 - Mr S Entwistle (21/02839/FUL) (PLS/52/22)
Share this agenda point
Item 9.9 - Paul McFatridge (21/02145/FUL) (PLS/53/22)
Share this agenda point
Item 10.1 - Michael Cameron (PPA-270-2262) (21/03970/FUL)
Share this agenda point
  1. Webcast Finished