Housing & Property Committee - 17 November 2022 - Thu, 17 Nov 2022 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Housing & Property Committee - 17 November 2022
Thu, 17 Nov 2022 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of the Meeting
Share this agenda point
3. Good News / Naidheachdan Matha
Share this agenda point
4. Housing Revenue Account (HRA) and Non-HRA Budget Monitoring Statement to 30 September 2022 / Aithris Sgrùdaidh Buidseat Cunntas Teachd-a-steach Taigheadais agus Neo-thaigheadais gu 30 Sultain 2022
Share this agenda point
5. Housing Revenue Account (HRA) Capital Monitoring Report to 30 September 2022 / Aithisg Sgrùdaidh Calpa Cunntas Teachd-a-steach Taigheadais gu 30 Sultain 2022
Share this agenda point
6. Property & Facilities Management Services Revenue Monitoring Report to 30 September 2022 / Aithisg Sgrùdaidh Teachd-a-steach Sheirbheisean Rianachd Cuid-seilbh & Ghoireasan gu 30 Sultain 2022
Share this agenda point
7. Property Capital Monitoring Statement and Progress Update / Aithris Sgrùdaidh Calpa Seilbhe agus Cunntas às Ùr air Adhartas
Share this agenda point
8. Housing Performance Report / Aithisg Choileanaidh Taigheadais
Share this agenda point
9. Review of Rent Arrears Management Policy / Ath-sgrùdadh air Poileasaidh Fiachan Màil
Share this agenda point
10. Tenant Participation and Engagement Update / Ath-sgrùdadh air Com-pàirteachas is Gnìomhan Ceangail Luchd-màil
Share this agenda point
11. Homelessness and Rapid Rehousing Transition Plan / Cunntas às Ùr mu Chion-dachaigh: Plana Eadar-ghluasaid Luath gu Taigh Eile
Share this agenda point
  1. Webcast Finished