Highland Council - 30 June 2022 - Thu, 30 Jun 2022 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Highland Council - 30 June 2022
Thu, 30 Jun 2022 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of Meeting / Toiseach na Coinneimh
Share this agenda point
1. Calling of the Roll and Apologies for Absence / Gairm a’ Chlàir agus Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Confirmation of Minutes / Daingneachadh a’ Gheàrr-chunntais
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
1. Calling of the Roll and Apologies for Absence / Gairm a’ Chlàir agus Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Confirmation of Minutes / Daingneachadh a’ Gheàrr-chunntais
Share this agenda point
4. Minutes of Meetings of Committees /Geàrr-chunntasan Choinneamhan Chomataidhean
7. Annual Accounts 2021/22 /Cunntasan Bliadhnail 2021/22
Share this agenda point
8. Embedding Trauma Informed Practice in Highland Council / Stèidheachadh Cleachdadh Trauma Fiosraichte ann an Comhairle na Gàidhealtachd
Share this agenda point
9. Family Leave for Elected Members / Fòrladh Teaghlaich airson Buill Thaghte
Share this agenda point
10. Short Term Lets / Màil Gheàrr-ùine
Share this agenda point
10.1 STL Licensing Regime / Reim ceadach
Share this agenda point
10.2 Establishing a Short-Term Let Control Area for Ward 20: Badenoch & Strathspey / A’ Stèidheachadh Raon Smachd Màil Gheàrr-ùine airson Uàrd 20: Bàideanach & Srath Spè
Share this agenda point
11. Local Authority Covid Economic Recovery (LACER) Funding / Maoineachadh Ath-shlànachadh Eaconamach Covid Ùghdarrais Ionadail
Share this agenda point
12. Levelling Up Fund / Maoin Dèanamh Co-ionann
Share this agenda point
5. Question Time / Àm Ceiste
Share this agenda point
Public Question - Mr Ewing
Share this agenda point
5.1 Mr A. Christie
Share this agenda point
5.2 Mr A. Christie
Share this agenda point
5.3 Mrs T. Robertson
Share this agenda point
5.4 Mr A Jarvie
Share this agenda point
6. Notices of Motion / Brathan Gluasaid
Share this agenda point
6.1 Notices of Motion / Brathan Gluasaid
Share this agenda point
6.2 Notices of Motion / Brathan Gluasaid
Share this agenda point
6.2 Notices of Motion / Brathan Gluasaid
Share this agenda point
6.3 Notices of Motion / Brathan Gluasaid
Share this agenda point
7. Annual Accounts 2021/22 /Cunntasan Bliadhnail 2021/22
Share this agenda point
13. Shared Prosperity Fund / Maoin Soirbheachais Co-roinnte
Share this agenda point
14. Opportunity Cromarty Firth – Green Freeport Bid / Cothrom Linne Chromba – Tairgse Saor-phuirt Uaine
Share this agenda point
15. Appointments / Cur an Dreuchd
Share this agenda point
15.1 Senior Strategic Chairs
Share this agenda point
15.2 South Planning Applications Committee
Share this agenda point
15.3 Northern Roads Collaboration Joint Committee
Share this agenda point
15.7 vii. NHS Highland Health & Social Care Committee
Share this agenda point
16. Timetable of Meetings for the remainder of 2022 / Clàr-ama Choinneamhan airson na tha air fhàgail de 2022
Share this agenda point
17. Recess Powers / Cumhachdan Fosaidh
Share this agenda point
18. Deeds Executed / Sgrìobhainnean Lagha a Bhuilicheadh
Share this agenda point
  1. Webcast Finished