Highland Council - 9 June 2022 - Thu, 9 Jun 2022 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Highland Council - 9 June 2022
Thu, 9 Jun 2022 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of Meeting / Toiseach na Coinneimh
Share this agenda point
Item 1 - Calling of the Roll and Apologies for Absence A’ Gairm a’ Chlàir agus Leisgeulan
Share this agenda point
Item 2 - Declarations of Interest Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
Item 3a - Committee Structure/Remuneration/Structar na Comataidh/Ìocadh
Share this agenda point
Item 3b - Remuneration for Senior Councillors
Share this agenda point
Item 4 - Appointment of Office Bearers/ Cur an Dreuchd Luchd-oifis
Share this agenda point
Item 5 - Appointment of Members to Planning Application Committees/ Cur Bhall an Dreuchd gu Comataidhean Iarrtais Dhealbhaidh
Share this agenda point
Item 6 - Appointment of Members to the Planning Review Body/ Cur Bhall an Dreuchd chun na Buidhne Ath-bhreithneachaidh Dealbhaidh
Share this agenda point
Item 7 - Appointments to Highland and Western Isles Valuation Joint Board/ Cur an Dreuchd gu Co-Bhòrd Luachaidh na Gàidhealtachd agus nan Eilean Siar
Share this agenda point
Item 8 - Local Negotiating Committee for Teaching Staff (LNCT)/ Comataidh Barganachaidh Ionadail airson Luchd-obrach Teagaisg
Share this agenda point
Item 12b - High Life Highland/ High Life na Gàidhealtachd
Share this agenda point
Item 9 - Appeals Committees/ Comataidhean Ath-thagraidhean
Share this agenda point
Item 10 - Standing Orders Relating to the Conduct of Meetings/ Gnàth Riaghailtean a’ Buntainn ri Giùlan Choinneamhan
Share this agenda point
Item 11 - External Appointments/ Cur an Dreuchd on Taobh A-muigh
Share this agenda point
Item 11a - Convention of Scottish Local Authorities (CoSLA)/ Co-chruinneachadh Ùghdarrasan Ionadail na h-Alba
Share this agenda point
Item 11b - Appointment – NHS Highland Board/ Cur an Dreuchd – Bòrd NHS na Gàidhealtachd
Share this agenda point
Item 11c - Cairngorms National Park – Local Authority Nominations to the Park Authority Board/ Pàirc Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh – Ainmeachadh Ùghdarrais Ionadail gu Bòrd Ùghdarrais na Pàirce
Share this agenda point
Item 12 - Appointments to Companies/ Cur an Dreuchd gu Companaidhean
Share this agenda point
Item 12a - Highland Opportunity (Investments) Limited/ Cothrom dhan Ghàidhealtachd (Tasgaidhean) Earranta
Share this agenda point
Item 12b - High Life Highland/ High Life na Gàidhealtachd
Share this agenda point
Item 12c - Eden Court Highlands/ Cùirt Eden
Share this agenda point
Item 12 d - Highland Buildings Preservation Trust/ Urras Gleidheadh Thogalaichean na Gàidhealtachd
Share this agenda point
Item 12e - Nigg Skills Academy/ Acadamaidh Sgilean Neig
Share this agenda point
Item 13 - Appointments to Other Bodies/ Cur an Dreuchd gu Buidhnean Eile
Share this agenda point
Item 13a - HiTRANS/ HiTRANS
Share this agenda point
Item 13b - Highland Housing Alliance/ Caidreachas Taigheadais na Gàidhealtachd
Share this agenda point
Item 13c - KIMO International/ KIMO Eadar-nàiseanta
Share this agenda point
Item 13d - NHS Highland Health & Social Care Committee/ Comataidh Slàinte & Cùraim Shòisealta
Share this agenda point
Item 13e - Children’s Hearings Scotland – Highland & Moray Area Support Team/ Èisteachdan Chloinne Alba – Sgioba Taic Sgìreil na Gàidhealtachd & Mhoireibh
Share this agenda point
Item 13f - The Highland Reserve Forces & Cadets Association/ Comann Fheachdan & Chaideatan Glèidhte na Gàidhealtachd
Share this agenda point
Item 13g - Scottish Councils Committee on Radioactive Substances/ Comataidh Chomhairlean na h-Alba air Stuthan Rèidio-beò
Share this agenda point
Item 13h - Armed Forces and Veterans Champion/ Curaidh nam Feachdan Armaichte is nan Seann-ghaisgeach
Share this agenda point
Item 14 - Appointment of Section 95 Duties/ Suidheachadh Dhleastanasan Earrainn 95
Share this agenda point
  1. Webcast Finished