Highland Council - 26 May 2022 - Thu, 26 May 2022 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Highland Council - 26 May 2022
Thu, 26 May 2022 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of Meeting / Toiseach na Coinneimh
Share this agenda point
Item 1 - Interim Chair/Cathraiche Eadar-amail
Share this agenda point
Item 2 - Membership of the Council/Ballrachd na Comhairle
Share this agenda point
Item 3 - Calling of the Roll and Apologies for Absence/Gairm a’ Chlàir agus Leisgeulan
Share this agenda point
Item 4 - Declarations of Interest/Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
Item 5 - Declaration of Acceptance of Office/Foillseachadh Gabhail ri Oifis
Share this agenda point
Item 6 - Convener of the Council - Appointment/Neach-gairm na Comhairle – Cur an Dreuchd
Share this agenda point
Item 7 - Leader of the Council - Appointment/Ceannard na Comhairle – Cur an Dreuchd
Share this agenda point
Item 8 - Leader of the Opposition - Appointment/Ceannard nan Dùbhlanach – Cur an Dreuchd
Share this agenda point
Item 9 - Confirmation of Minutes - Highland Council/Dearbhadh Geàrr-chunntais – Comhairle na Gàidhealtachd
Share this agenda point
Item 10 - Establishment of the Licensing Committee and Board/Stèidheachadh Comataidh Ceadachaidh agus Bòrd
Share this agenda point
Item 11 - Appointment of Members to the Highland Licensing Committee and Highland Licensing Board/Cur Bhall an Dreuchd gu Comataidh Ceadachd na Gàidhealtachd agus Bòrd Ceadachd na Gàidhealtachd
Share this agenda point
Item 11 - Appointment of Members to the Highland Licensing Committee and Highland Licensing Board/Cur Bhall an Dreuchd gu Comataidh Ceadachd na Gàidhealtachd agus Bòrd Ceadachd na Gàidhealtachd
Share this agenda point
Item 12 - Deeds Executed/Sgrìobhainnean Lagha a Bhuilicheadh
Share this agenda point
Item 13 - Timetable of Meetings up to the Summer Recess/Clàr-ama Choinneamhan gu Fosadh an t-Samhraidh
Share this agenda point
  1. Webcast Finished