Highland Licensing Board - 25 April 2022 - Mon, 25 Apr 2022 - 1:00 pm - Highland Council Webcasting

Highland Licensing Board - 25 April 2022
Mon, 25 Apr 2022 - 1:00 pm 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1. Apologies for absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of interest / Foillseachaidhean com-pàirt
Share this agenda point
3. Confirmation of minutes / Dearbhadh a’ gheàrr-chunntais
Share this agenda point
4. Licensing (Scotland) Act 2005 Licences granted under delegated powers / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Ceadachdan a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh HLB/029/22
Share this agenda point
5. Licensing (Scotland) Act 2005 Occasional licences and extended hours granted under delegated powers / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Ceadachdan Corra-uair agus uairean sìnte a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh HLB/030/22
Share this agenda point
6. Review proposals – non-payment of annual premises licence fees / Moladh ath-sgrùdaidh – neo-phàigheadh chìsean ceadachd togalaich bliadhnail HLB/031/22
Share this agenda point
7. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for new premises licences / Achd na Ceadachd (Alba) 2005 Larrtas airson cheadachdan thogalaichean ura
Share this agenda point
7.1 Applicant: Shân Tunsley HLB/032/22
Share this agenda point
8. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for provisional premises licences / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Iarrtas airson ceadachdan thogalaichean le cumha
Share this agenda point
8.1 Applicant: Sgurr Uaran Ltd HLB/033/22
Share this agenda point
8.2 Applicant: Hart Licensees Ltd HLB/034/22
Share this agenda point
9. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for variation (major) to premises licences / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Iarrtasan airson Caochladh (Mòr) a thaobh ceadachdan thogalaichean
Share this agenda point
9.1 Applicant: Kings Golf Club Inverness, Balphadrig Road, Inverness, IV3 8AX HLB/035/22
Share this agenda point
9.2 Applicant: Glencoe Mountain Limited HLB/036/22
Share this agenda point
9.3 Applicant: C J Lang and Son, 78 Longtown Road, Dundee, DD4 8JU HLB/037/22
Share this agenda point
9.4 Applicant: SBM (Fort William) Limited HLB/038/22
Share this agenda point
9.5 Applicant: Diageo Scotland Limited per Morton Fraser LLP HLB/039/22
Share this agenda point
9.6 Applicant: Diageo Scotland Limited per Morton Fraser LLP HLB/040/22
Share this agenda point
9.7 Applicant: Portree Partnership Limited HLB/041/22
Share this agenda point
9.8 Applicant: C J Lang and Son Limited HLB/042/22
Share this agenda point
10. Licensing (Scotland) Act 2005 Section 83 – review of personal licence / Achd Cheadachd (Alba) 2005, Earrann 83 – ath-sgrùdadh air ceadachd phearsanta
Share this agenda point
10.1 Licence Holder: James Mellor HLB/043/22 (Report Redacted)
Share this agenda point
11. Application for personal licence / Iarrtas airson ceadachd phearsanta
Share this agenda point
11.1 Applicant: Thomas McAnelly HLB/044/22 (Report Redacted)
Share this agenda point
12. Surrender of premises licence / Gèilleadh ceadachd togalaich
Share this agenda point
12.1 Premises: The Overscaig House Hotel, Loch Shin, by Lairg, IV27 4NY
Share this agenda point
  1. Webcast Finished