Highland Licensing Board - 29 March 2022 - Tue, 29 Mar 2022 - 1:00 pm - Highland Council Webcasting

Highland Licensing Board - 29 March 2022
Tue, 29 Mar 2022 - 1:00 pm 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1. Apologies for absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of interest / Foillseachaidhean com-pàirt
Share this agenda point
3. Confirmation of minutes / Dearbhadh a’ gheàrr-chunntais
Share this agenda point
4. Licensing (Scotland) Act 2005 Licences granted under delegated powers / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Ceadachdan a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh HLB/014/22
Share this agenda point
5. Licensing (Scotland) Act 2005 Occasional licences and extended hours granted under delegated powers / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Ceadachdan Corra-uair agus uairean sìnte a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh HLB/015/22
Share this agenda point
6. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for new premises licences / Achd na Ceadachd (Alba) 2005 Larrtas airson cheadachdan thogalaichean ura
Share this agenda point
6.1 Applicant: Tristan Murray Gray Aitchison HLB/016/22
Share this agenda point
7. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for provisional premises licences / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Iarrtas airson ceadachdan thogalaichean le cumha
Share this agenda point
7.1 Applicant: Hotel Co 51 UK Limited HLB/017/22
Share this agenda point
7.2 Applicant: Susan P Kirk HLB/018/22
Share this agenda point
7.3 Applicant: Bracken Hide Ltd HLB/019/22
Share this agenda point
8. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for variation (major) to premises licences / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Iarrtasan airson Caochladh (Mòr) a thaobh ceadachdan thogalaichean
Share this agenda point
8.1 Applicant: BP Oil UK Ltd HLB/020/22
Share this agenda point
8.2 Applicant: Aviemore Experience Ltd HLB/021/22
Share this agenda point
8.3 Applicant: Motor Fuel Ltd HLB/022/22
Share this agenda point
8.4 Applicant: Ronald MacKinnon HLB/023/22
Share this agenda point
8.5 Applicant: Alastair McArthur HLB/024/22
Share this agenda point
8.6 Applicant: Blargoans Ltd HLB/025/22
Share this agenda point
9. Licensing (Scotland) Act 2005 Section 83 – review of personal licence / Achd Cheadachd (Alba) 2005, Earrann 83 – ath-sgrùdadh air ceadachd phearsanta
Share this agenda point
9.1 Licence Holder: Thomas MacMillan HLB/026/22
Share this agenda point
10. Application for personal licence / Iarrtas airson ceadachd phearsanta
Share this agenda point
10.1 Applicant: Thomas McAnelly HLB/27/22
Share this agenda point
11. Surrender of premises licence / Gèilleadh ceadachd togalaich
Share this agenda point
11.1 Premises: The Overscaig House Hotel
Share this agenda point
11.2 Premises: Seafood Restaurant
Share this agenda point
11.3 Premises: Castle Street Restaurant
Share this agenda point
11.4 Premises – 2 Quail Restaurant
Share this agenda point
12. Review proposals – non-payment of annual premises licence fees / Moladh ath-sgrùdaidh – neo-phàigheadh chìsean ceadachd togalaichbliadhnail HLB/028/22
Share this agenda point
  1. Webcast Finished