Highland Licensing Committee - 29 March 2022 - Tue, 29 Mar 2022 - 10:00 am - Highland Council Webcasting

Highland Licensing Committee - 29 March 2022
Tue, 29 Mar 2022 - 10:00 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1. Apologies for absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Confirmation of minutes / Dearbhadh a’ gheàrr-chunntais
Share this agenda point
4. Licences granted under delegated powers / Ceadachdan a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh HLC/017/22
Share this agenda point
5. Pending applications – 3 monthly considerations/ Iarrtasan ri thighinn – beachdachaidhean 3 mìosach HLC/018/22
Share this agenda point
6. Housing (Scotland) Act 2006 Applications for house in multiple occupation licence / Achd Riaghaltais Chatharra (Alba) 1982 Iarrtasan airson ceadachd thaighean ann an ioma-sheilbh
Share this agenda point
6.1 Premises – Staff Accommodation, Craiglynne Hotel, Woodlands Terrace, Grantown on Spey HLC/019/22
Share this agenda point
7. Civic Government (Scotland) Act 1982 Taxi driver’s / operator’s licences / Achd Riaghaltais Chatharra (Alba) 1982 Ceadachdan Dhràibhearan / Oibrichean Tagsaidh
Share this agenda point
7.1 Application for renewal of taxi driver’s licence – Norman Reid HLC/020/22
Share this agenda point
  1. Webcast Finished