Recovery, Improvement and Transformation Board - 28th February 2022 - Mon, 28 Feb 2022 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Recovery, Improvement and Transformation Board - 28th February 2022
Mon, 28 Feb 2022 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of Meeting
Share this agenda point
1. Apologies for Absence - Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest - Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Minutes of Previous Meeting - Geàrr-chunntas na Coinneimh Roimhe
Share this agenda point
4. Improvement and Transformation Programme 2021-2022 Update - Fios às Ùr mu Phrògram Leasachaidh is Cruth-atharrachaidh 2021-2022
Share this agenda point
5. School Transport Transformation Project (Review of School Transport) - Pròiseact Cruth-atharrachaidh Còmhdhail Sgoile (Ath-sgrùdadh air Còmhdhail Sgoile)
6. Transformation Hub and MS Teams for Projects Demonstration - Hub Cruth-atharrachaidh agus MS Teams airson a bhith a’ Taisbeanadh Phròiseactan
Share this agenda point
  1. Webcast Finished