Housing and Property Committee - 3 February 2022 - Thu, 3 Feb 2022 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Housing and Property Committee - 3 February 2022
Thu, 3 Feb 2022 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of the Meeting
Share this agenda point
Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Good News / Naidheachdan Matha
Share this agenda point
4. Housing Revenue Account (HRA) and Non-HRA Budget Monitoring Statement to 31 December 2021 / Aithris Sgrùdaidh Buidseat Cunntas Teachd-a-steach Taigheadais agus Neo-thaigheadais gu 31 an Dubhlachd
Share this agenda point
5. Housing Revenue Account (HRA) Capital Monitoring Report to 31 December 2021 / Aithisg Sgrùdaidh Cunntas Teachd-a-steach Taigheadais gu 31 an Dubhlachd
Share this agenda point
6. Property & Facilities Management Services Revenue Monitoring Report to 31 December 2021 / Aithisg Sgrùdaid Teachd-a-steach Sheirbheisean Rianachd Cuid-seilbh & Ghoireasan gu 31 an Dubhlachd
Share this agenda point
7. Property Capital Monitoring Statement and Progress Update / Aithris Sgrùdaidh Calpa Cuid-seilbhe agus Cunntas às Ùr air Adhartas
Share this agenda point
  1. Webcast Finished