City of Inverness Area Committee - 17 February 2022 - Thu, 17 Feb 2022 - 10:00 am - Highland Council Webcasting

City of Inverness Area Committee - 17 February 2022
Thu, 17 Feb 2022 - 10:00 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of the Meeting
Share this agenda point
1. Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Police – Area Performance Report / Poileas – Geàrr-aithisg Coileanadh Sgìreil
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Police – Area Performance Report / Poileas – Geàrr-aithisg Coileanadh Sgìreil
Share this agenda point
4. Notices of Motion / Brathan Gluasaid
Share this agenda point
5. Inverness Common Good Fund: Discretionary Scheme for Winter Payments 2021/22 extension
Share this agenda point
6. Inverness Wards Repurposing COVID-19 Fund and Place Based Investment Fund Proposals / Molaidhean airson Maoin Ath-chleachdaidh COVID-19 agus Maoin Stèidhichte air Àite Uàrdan Inbhir Nis
Share this agenda point
7. Play Park Funding – New Allocations / Maoineachadh Phàircean Cluiche - Sònrachaidhean Ùra
Share this agenda point
8. Placed Based Investment Programme / Prògram Tasgaidh Stèidhte air Àite
Share this agenda point
8. Placed Based Investment Programme / Prògram Tasgaidh Stèidhte air Àite
Share this agenda point
9. Riverside Way: One way with Cycle Contraflow Ness Walk and Bught Road Traffic Regulation Order and Concept Design Consultation / Slighe Taobh na h-Aibhne: Aon-slighe le Sruth Dà-shlighe Rothaireachd air Ceum Nis agus Rathad a’ Bhucht Òrdugh Riaghladh Trafaig agus co-chomhairle Dealbhadh Bun-bheachd
Share this agenda point
10. Areas Roads Capital Programme 2022/23 / Program Calpa Rathaidean na Sgìre 2022/23
Share this agenda point
11. Housing Revenue Account: Garage Rents 2022/2023 / Cunntas Teachd-a-steach Taigheadais: Màil Gharaidsean 2022/2023
Share this agenda point
12. Housing Performance Report – 1 April to 31 December 2021 / Aithisg Dèanadais Taigheadais – 1 Giblean gu 31 Dùbhlachd 2021
Share this agenda point
11. Housing Revenue Account: Garage Rents 2022/2023 / Cunntas Teachd-a-steach Taigheadais: Màil Gharaidsean 2022/2023
Share this agenda point
4. Notices of Motion / Brathan Gluasaid
Share this agenda point
4. Notices of Motion / Brathan Gluasaid
Share this agenda point
11. Housing Revenue Account: Garage Rents 2022/2023 / Cunntas Teachd-a-steach Taigheadais: Màil Gharaidsean 2022/2023
Share this agenda point
12. Housing Performance Report – 1 April to 31 December 2021 / Aithisg Dèanadais Taigheadais – 1 Giblean gu 31 Dùbhlachd 2021
Share this agenda point
13. Inverness Common Good Fund / Maoin Math Coitcheann Inbhir Nis
Share this agenda point
13.a Financial Monitoring / Sgrùdadh Ionmhasail
Share this agenda point
13.b Capital Projects / Pròiseactan Calpa
Share this agenda point
13.c Grant Applications over £10,000 Iarrtasan Tabhartais thar £10,000
Share this agenda point
13.d Inverness Events and Festivals – Review of 2021/22 to date and proposals for 2022-23 Tachartasan agus Fèisean Inbhir Nis- Ath-sgrùdadh 2021/22 gu ruige seo agus molaidhean airson 2022/23
Share this agenda point
13.c Grant Applications over £10,000 Iarrtasan Tabhartais thar £10,000
Share this agenda point
13.d Inverness Events and Festivals – Review of 2021/22 to date and proposals for 2022-23 Tachartasan agus Fèisean Inbhir Nis- Ath-sgrùdadh 2021/22 gu ruige seo agus molaidhean airson 2022/23
Share this agenda point
13.e Inverness Common Good Fund – Annual Report 2020/21 / Fo-Chomataidh Maoin Math Coitcheann Inbhir Nis – Aithisg Bhliadhnail 2020/21
Share this agenda point
13.f ICGF Budget Setting for 2022/23 and Capital Programme Buidseat ICGF – 2022/23
Share this agenda point
14. Minutes / Geàrr-chunntas
Share this agenda point
14.i Minutes City of Inverness area Committee 18 Nov 21
Share this agenda point
14ii.a Minutes Events and Festivals 15 Nov 21
Share this agenda point
14ii.b Minutes Events and Festivals 20 Dec 21
Share this agenda point
14ii.c Minutes Events and Festivals 31 Jan 23
Share this agenda point
14iii.a Minutes City and Area Recovery 1 December 2021
Share this agenda point
14iii.b Minutes City Area Development Group 24 Jan 22
Share this agenda point
14iv.a Minutes Inverness East Sports Facilities Working Group 16 Dec 21
Share this agenda point
14iv.b Minutes Inverness East Sports Facilities Working Group 27 Jan 22
Share this agenda point
14v. Minutes Inverness Common Good Fund Sub- Committee 31 Jan 22
Share this agenda point
  1. Webcast Finished