Highland Licensing Board - 22 February 2022 - Tue, 22 Feb 2022 - 1:00 pm - Highland Council Webcasting

Highland Licensing Board - 22 February 2022
Tue, 22 Feb 2022 - 1:00 pm 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1. Apologies for absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of interest / Foillseachaidhean com-pàirt
Share this agenda point
3. Confirmation of minutes / Dearbhadh a’ gheàrr-chunntais
Share this agenda point
4. Licensing (Scotland) Act 2005 Licences granted under delegated powers / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Ceadachdan a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh HLB/007/22
Share this agenda point
5. Licensing (Scotland) Act 2005 Occasional licences and extended hours granted under delegated powers / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Ceadachdan Corra-uair agus uairean sìnte a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh HLB/008/22
Share this agenda point
6. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for new premises licences / Achd na Ceadachd (Alba) 2005 Larrtas airson cheadachdan thogalaichean ura
Share this agenda point
6.1 Applicant: Calcam Skye Ltd per TLT Solicitors HLB/009/22
Share this agenda point
6.2 Applicant: Eilean Donan Castle Trading Company Ltd HLB/010/22
Share this agenda point
7. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for provisional premises licences /Achd Ceadachd (Alba) 2005 Iarrtas airson ceadachdan thogalaichean le cumha
Share this agenda point
7.1 Applicant: Blessed Skye Ltd t/a The House of Juniper HLB/011/22
Share this agenda point
8. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for variation (major) to premises licences / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Iarrtasan airson Caochladh (Mòr) a thaobh ceadachdan thogalaichean
Share this agenda point
8.1 Applicant: Esther Botha, The Viewmount, East Terrace, Kingussie, PH21 1JS HLB/012/22
Share this agenda point
8.2 Applicant: BP Oil UK Limited, per Harper MacLeod LLP, 45 Gordon Street, Glasgow, G1 3PE HLB/013/22
Share this agenda point
  1. Webcast Finished