Highland Licensing Board - 18 January 2022 - Tue, 18 Jan 2022 - 1:00 pm - Highland Council Webcasting

Highland Licensing Board - 18 January 2022
Tue, 18 Jan 2022 - 1:00 pm 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1. Apologies for absence / Leisgeulan
Share this agenda point
1. Apologies for absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of interest / Foillseachaidhean com-pàirt
Share this agenda point
3. Confirmation of minutes / Dearbhadh a’ gheàrr-chunntais
Share this agenda point
4. Licensing (Scotland) Act 2005 Licences granted under delegated powers / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Ceadachdan a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh HLB/001/22
Share this agenda point
5. Licensing (Scotland) Act 2005 Occasional licences and extended hours granted under delegated powers / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Ceadachdan Corra-uair agus uairean sìnte a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh HLB/002/22
Share this agenda point
6. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for variation (major) to premises licences / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Iarrtasan airson Caochladh (Mòr) a thaobh ceadachdan thogalaichean
Share this agenda point
6.1 Applicant: Co-operative Group Food Limited HLB/003/22
Share this agenda point
6.2 Applicant: Stuart Fergusson HLB/004/22
Share this agenda point
6.3 Applicant: Black Sheep Management Services Ltd HLB/005/22
Share this agenda point
6.4 Applicant: Irvings of Ord Ltd HLB/006/22
Share this agenda point
7. Surrender of premises licence / Gèilleadh ceadachd togalaich
Share this agenda point