Highland Council - 10 December 2021 (Rescheduled from 9 Dec due to technical issues) - Fri, 10 Dec 2021 - 9:05 am - Highland Council Webcasting

Highland Council - 10 December 2021 (Rescheduled from 9 Dec due to technical issues)
Fri, 10 Dec 2021 - 9:05 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of the Meeting
Share this agenda point
1. Calling of the Roll and Apologies for Absence / Gairm a’ Chlàir agus Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Membership of the Council / Ballrachd na Comhairle
Share this agenda point
4. Confirmation of Minutes/Daingneachadh a’ Gheàrr-chunntais
Share this agenda point
6. Appointment of Chair of the Housing & Property Committee/Membership / Ballarachd Chomataidhean, msaa
Share this agenda point
6. Appointment of Chair of the Housing & Property Committee/Membership / Ballarachd Chomataidhean, msaa
Share this agenda point
9. Medium Term Financial Planning / Planadh Ionmhasail Meadhan-ùine
Share this agenda point
6. Appointment of Chair of the Housing & Property Committee/Membership / Ballarachd Chomataidhean, msaa
Share this agenda point
9. Medium Term Financial Planning / Planadh Ionmhasail Meadhan-ùine
Share this agenda point
10. Future Highlands Strategic Partnership Priority 4: Place – Place Based Planning and Investment in Communities / Ro-innleachd Com-pàirteachas na Gàidhealtachd san Àm ri Teachd Cuspair 4: Planadh Stèidhichte air Àite agus Tasgadh ann an Coimhearsnachdan
Share this agenda point
11. COP26 and Net Zero Update / Gluasad air Gnàth-shìde às dèidh COP 26
Share this agenda point
12. Discretionary Fuel Support Fund
Share this agenda point
14. Highland Council Local Government Elections – 5 May 2022 / Taghadh Chomhairle na Gàidhealtachd 2022
Share this agenda point
1. Calling of the Roll and Apologies for Absence / Gairm a’ Chlàir agus Leisgeulan
Share this agenda point
13. Redesign Board – Property Asset Rationalisation / Cuibhreannachadh So-mhaoin Seilbhe
Share this agenda point
13. Redesign Board – Property Asset Rationalisation / Cuibhreannachadh So-mhaoin Seilbhe
Share this agenda point
8i. Notices of Motion / Brathan Gluasaid - regionalisation of Council
Share this agenda point
8ii. Notices of Motion / Brathan Gluasaid - Older People's Champion
Share this agenda point
8iii. Notices of Motion / Brathan Gluasaid - Ofgem transmission charges
Share this agenda point
8iv. Notices of Motion / Brathan Gluasaid - maintaining pavement
Share this agenda point
8iv. Notices of Motion / Brathan Gluasaid - maintaining pavement
Share this agenda point
15. Review of UK Parliamentary Constituencies: Initial Proposals / Co-chomhairle mu Ath-sgrùdadh air Crìochan Roinnean-taghaidh Pàrlamaideach na RA
Share this agenda point
16. Scottish Government Education Reform Consultation – Highland Council Response / Co-chomhairle – Ath-sgrùdadh air Ùghdarras Theisteanasan na h-Alba agus Foghlam Alba
Share this agenda point
17. Chief Social Work Officer Report: 2020/21 / Aithisg Àrd-Oifigear Obrach Sòisealta
Share this agenda point
18. Highland Armed Forces Community Covenant Update / Aithisg Bhliadhnail – Com-pàirteachas Cùmhnant nam Feachdan Armaichte
Share this agenda point
19. High Life Highland / High Life na Gàidhealtachd
Share this agenda point
20. Timetable of Meetings 2022 / Clàr-ama Choinneamhan 2022
Share this agenda point
21. Deeds Executed / Sgrìobhainnean Lagha a Bhuilicheadh
Share this agenda point
  1. Webcast Finished