Corporate Resources Committee - 24 November 2021 - Wed, 24 Nov 2021 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Corporate Resources Committee - 24 November 2021
Wed, 24 Nov 2021 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of the Meeting
Share this agenda point
1. Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Appointments to Corporate Resources Budget Sub Committee / Cur an Dreuchd gu Fo-Chomataidh Buidseat nan Goireasan Corporra
Share this agenda point
4. Corporate Revenue Monitoring Report to 30 September 2021 / Aithisg Sgrùdaidh Teachd-a-steach Corporra gu 30 an t-Sultainn 2021
Share this agenda point
5. Corporate Capital Monitoring Report to 30 September 2021 / Aithisg Sgrùdaidh Teachd-a-steach Corporra gu 30 an t-Sultainn 2021
Share this agenda point
6. Resources and Finance Service Revenue and Performance Monitoring – Quarterly Performance Report to 30 September 2021 / Sgrùdadh Teachd-a-steach agus Coileanadh Seirbheis nan Goireasan agus an Ionmhais gu 30 an t-Sultainn 2021
Share this agenda point
7. Performance and Governance Service Revenue Monitoring to 30 September 2021 / Seirbheis a’ Choileanaidh agus an Riaghlachais – Sgrùdadh Teachd-a-steach gu 30 an t-Sultainn 2021
Share this agenda point
8. Transformation Service – Revenue and Performance Monitoring to 30 September 2021 / Seirbheis Cruth-atharrachaidh – Aithisg Sgrùdaidh Teachd-a-steach is Coileanaidh 30 an t-Sultainn 2021
Share this agenda point
9. Corporate Resources Capital Monitoring to 30 September 2021 – Resources and Finance, Transformation and Performance and Governance Services / Seirbheis Ghoireasan is Ionmhais, Seirbheis Coileanaidh is Riaghlachais agus Seirbheis Cruth-atharrachaidh – Sgrùdadh Calpa 30 an t-Sultainn 2021 - Seirbheisean Ghoireasan is Ionmhais, Cruth-atharrachaidh agus Coileanaidh is Riaghlachais
Share this agenda point
10a. Treasury Management / Rianachd Ionmhais - Summary of Transactions / Geàrr-chunntas Ghnothaichean
Share this agenda point
10b. Treasury Management / Rianachd Ionmhais - Mid-year Treasury Management Report 2021/22 / Aithisg Stiùireadh Ionmhais Meadhan-bliadhna 2021/22
Share this agenda point
10b. Treasury Management / Rianachd Ionmhais - Mid-year Treasury Management Report 2021/22 / Aithisg Stiùireadh Ionmhais Meadhan-bliadhna 2021/22
Share this agenda point
11. Highland Council – Annual Procurement Performance Report / Comhairle na Gàidhealtachd – Aithisg Choileanaidh Bhliadhnail an t-Solair
Share this agenda point
12. Minimum Income Guarantee / Barantas Teachd-a-steach as Lugha
Share this agenda point
13. The Impact of COVID-19 on Benefits Administration / Buaidh COVID-19 air Rianachd Shochairean
Share this agenda point
14. Corporate Health, Safety and Wellbeing Annual Report 2020/21 and Plan 2021/22 / Aithisg Bhliadhnail 2020/21 agus Plana 2021/22 Slàinte, Sàbhailteachd is Sunnd Corporra
Share this agenda point
15. Project Dòchas Progress Report / Pròiseact Dòchais – Aithisg Ùrachaidh
Share this agenda point
16. Transformation Programme: Digital Transformation Project / Prògram Cruth-atharrachaidh: Pròiseact Cruth-atharrachadh Didseatach
Share this agenda point
17i. Minutes of Meetings / Geàrr-chunntasan Choinneamhan - Head of Service Recruitment Panel - 2/30 August; 7/8/20 September
Share this agenda point
17ii. Minutes of Meetings / Geàrr-chunntasan Choinneamhan - Central Safety Committee - 15 September 2021
Share this agenda point
17iii. Minutes of Meetings / Geàrr-chunntasan Choinneamhan - Staff Partnership Forum - 5 November 2021
Share this agenda point
17iv. Minutes of Meetings / Geàrr-chunntasan Choinneamhan - Corporate Resources Budget Sub-Committee - 12/19 November 2021
Share this agenda point
  1. Webcast Finished