Education Committee - 24 February 2022 - Thu, 24 Feb 2022 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Education Committee - 24 February 2022
Thu, 24 Feb 2022 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of Meeting
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
1. Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Good News/Outstanding Achievements / Naidheachdan Matha/Coileanaidhean Air Leth
Share this agenda point
4. School Covid Update / Cunntas às Ùr air Covid do Sgoiltean
Share this agenda point
5. Highland Schools Interim Review of Actions for Attainment / Ath-sgrùdadh Eadar-amail air Gnìomhan airson Buileachadh do Sgoiltean na Gàidhealtachd
Share this agenda point
6. Update on the Highland Virtual Academy / Cunntas às Ùr mu Acadamaidh Bhiortail na Gàidhealtachd
Share this agenda point
7. Presentation: Young Carers – a celebration of activities undertaken in Skye and Lochalsh / Taisbeanadh: Luchd-cùraim Òga – a’ comharrachadh ghnìomhan a rinneadh anns an Eilean Sgitheanach is Loch Aillse
Share this agenda point
8. Ambitious Highland – My Future, My Success / Gàidhealtachd Àrd-amasach
Share this agenda point
9. Revenue Budget Monitoring for Quarter 3 of 2021/22 / Sgrùdadh Buidseat Teachd-a-steach airson Cairteal 3 de 2021/22
Share this agenda point
11. Statutory Consultation on Relocation of St Clements School / Co-chomhairle Reachdail mu Ath-shuidheachadh Sgoil an Naoimh Cliamhainn
Share this agenda point
10. Statutory Consultation on Gaelic Medium Catchment Areas for Plockton Associated School Group / Co-chomhairle Reachdail mu Sgìrean-sgoile Foghlam tron Ghàidhlig airson Buidheann Sgoiltean Co-cheangailte a’ Phluic
Share this agenda point
  1. Webcast Finished