Housing and Property Committee - 30 September 2021 - Thu, 30 Sep 2021 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Housing and Property Committee - 30 September 2021
Thu, 30 Sep 2021 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of the Meeting
Share this agenda point
1. Apologies for Absence/Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest/Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Good News/Naidheachdan Matha
Share this agenda point
2. Declarations of Interest/Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Good News/Naidheachdan Matha
Share this agenda point
4. Tenant Participation and Engagement Update/Cunntas às Ùr mu Chom-pàirteachas is Ceangal Luchd-màil
Share this agenda point
5. Annual Assurance Statement to the Scottish Housing Regulator/Aithris Bharantais Bhliadhnail gu Riaghladair Taigheadais na h-Alba
Share this agenda point
5. Annual Assurance Statement to the Scottish Housing Regulator/Aithris Bharantais Bhliadhnail gu Riaghladair Taigheadais na h-Alba
Share this agenda point
6. Housing Revenue Account (HRA) and Non-HRA Budget Monitoring Statement to 30 June 2021/Aithris Sgrùdaidh Buidseat Cunntas Teachd-a-steach Taigheadais agus Neo-thaigheadais gu 30 an t-Og Mhios
Share this agenda point
7. Housing Revenue Account (HRA) Capital Monitoring Report to 30 June 2021/Aithisg Sgrùdaidh Cunntas Teachd-a-steach Taigheadais gu 30 an t-Og Mhios
Share this agenda point
8. Property & Facilities Management Services Revenue Monitoring Report to 30 June 2021/Aithisg Sgrùdaidh Teachd-a-steach Sheirbheisean Rianachd Cuid-seilbh & Ghoireasan gu 30 an t-Og Mhios
Share this agenda point
9. Capital Programme – Outturn for 2020/21 and Q1 2021/22 and Progress Update/Prògram Calpa – Fìor Shuidheachadh airson 2020/21 agus C1 2021/22 agus Cunntas às Ùr air Adhartas
Share this agenda point
10. Housing Performance Report/Aithisg Coileanaidh Taigheadais
Share this agenda point
  1. Webcast Finished