Highland Council - 9 September 2021 - Thu, 9 Sep 2021 - 10:35 am - Highland Council Webcasting

Highland Council - 9 September 2021
Thu, 9 Sep 2021 - 10:35 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of the Meeting
Share this agenda point
1. Calling of the Roll and Apologies for Absence / Gairm a’ Chlàir agus Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Recess Powers / Cumhachdan Fosaidh
Share this agenda point
4. Membership of the Council / Ballrachd na Comhairle
Share this agenda point
5. Presentation - Confucius Hub - Grantown Grammar School / Taisbeanadh – Hub Confucius – Sgoil Gràmair Bhaile nan Granndach
Share this agenda point
6. Confirmation of Minutes / Daingneachadh a’ Gheàrr-chunntais
Share this agenda point
8. Membership of Committees, etc / Ballarachd Chomataidhean, msaa
Share this agenda point
11. Future Highlands – Health and Prosperity Strategic Partnership Plan / Plana Com-pàirteachas Ro-innleachdail Slàinte is Soirbheis
Share this agenda point
12. Medium Term Financial Plan – Update / Planadh Ionmhasail Meadhan-ùine
Share this agenda point
12. Medium Term Financial Plan – Update / Planadh Ionmhasail Meadhan-ùine
Share this agenda point
13. Best Value Assurance Report (BVAR) Improvement Plan Progress Report / Sgrùdadh Luaich as Fheàrr – Aithisg Adhartais
Share this agenda point
14. Annual Corporate Performance Report 2020/21 / Aithisg Choileanaidh Bhliadhnail
Share this agenda point
16. Timetable of Meetings – 2022 / Clàr-ama Choinneamhan – 2022
Share this agenda point
17. Deeds Executed / Sgrìobhainnean Lagha a Bhuilicheadh
Share this agenda point
9i. Question Time / Àm Ceiste - Mr R Bremner
Share this agenda point
9ii. Question Time / Àm Ceiste - Mr R Bremner
Share this agenda point
9iii. Question Time / Àm Ceiste - Mr R Bremner
Share this agenda point
9iv. Question Time / Àm Ceiste - Mr D Macpherson
Share this agenda point
9v. Question Time / Àm Ceiste - Mr D Macpherson
Share this agenda point
9vi. Question Time / Àm Ceiste - Mr A Jarvie
Share this agenda point
9vii. Question Time / Àm Ceiste - Mr A Jarvie
Share this agenda point
9viii. Question Time / Àm Ceiste - Mr A Jarvie
Share this agenda point
9ix. Question Time / Àm Ceiste - Mr D Macpherson
Share this agenda point
10i. Notices of Motion / Brathan Gluasaid - Badenoch & Strathspey short term lets
Share this agenda point
10ii. Notices of Motion / Brathan Gluasaid - climate change investment policy
Share this agenda point
10iii. Notices of Motion / Brathan Gluasaid - maintenance programmes for capital spend
Share this agenda point
15. National Care Service for Scotland Consultation / Cùram Sòisealta – Aithisg Cho-chomhairleachaidh
Share this agenda point
18. Exclusion of the Public / Às-dùnadh a’ Phobaill
Share this agenda point
  1. Webcast Finished