Health, Social Care and Wellbeing Committee - 11 August 2021 - Wed, 11 Aug 2021 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Health, Social Care and Wellbeing Committee - 11 August 2021
Wed, 11 Aug 2021 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of Meeting / Toiseach na Coinneimh
Share this agenda point
Item 1 - Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
Item 2 - Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
Additional Item - National Care Service for Scotland Consultation
Share this agenda point
Item 3 - Good News - Deagh Naidheachdan
Share this agenda point
Item 4 - Appointments - Cur an Dreuchd
Share this agenda point
Item 5 - Presentation: Women’s Aid in Highland - Taisbeanadh: Cobhair Bhoireannach sa Ghàidhealtachd
Share this agenda point
Item 5 - Presentation: Women’s Aid in Highland - Taisbeanadh: Cobhair Bhoireannach sa Ghàidhealtachd
Share this agenda point
Item 6 - Presentation: Young Carers Strategy - Taisbeanadh: Ro-innleachd Luchd-cùraim Òga
Share this agenda point
Item 7 - Revenue Budget Monitoring – Out-turn for 2020/21 and Quarter 1 for 2021/22 - Sgrùdadh Buidseat Teachd-a-steach – Fìor Shuidheachadh airson 2020/21 agus Cairteal 1 airson 2021/22
Item 8 - Children’s Champions - Gaisgich Chloinne
Share this agenda point
Item 9 - Revised Highland Partnership Integration Scheme - Sgeama Amalachaidh Ath-sgrùdaichte Com-pàirteachas na Gàidhealtachd
Item 10 - Update on Joint Transformational Programme with NHS Highland - Fios às Ùr mu Cho-Phrògram Cruth-atharrachaidh le NHS na Gàidhealtachd
Item 11 - Minutes - Geàrr-chunntas
Share this agenda point