Housing and Property Committee - 10 June 2021 - Thu, 10 Jun 2021 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Housing and Property Committee - 10 June 2021
Thu, 10 Jun 2021 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of the Meeting
Share this agenda point
Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Good News / Naidheachdan Matha
Share this agenda point
4. Housing and Property Directorate Service Plan / Plana Seirbheis Buidheann-stiùiridh an Taigheadais is na Seilbhe
Share this agenda point
5. Housing Performance Report / Aithisg Coileanaidh Taigheadais
Share this agenda point
6. Annual Monitoring Report 2020/2021: Highland Housing Register (HHR) Allocations / Aithisg Sgrùdaidh Bhliadhnail 2020/2021: Sònrachaidhean Clàr Taigheadais na Gàidhealtachd
Share this agenda point
6. Annual Monitoring Report 2020/2021: Highland Housing Register (HHR) Allocations / Aithisg Sgrùdaidh Bhliadhnail 2020/2021: Sònrachaidhean Clàr Taigheadais na Gàidhealtachd
Share this agenda point
7. Homelessness and Rapid Rehousing Transition Plan / Dìth Dachaigh agus Plana Eadar-ghluasaid Ath-thuineachaidh Luath
Share this agenda point
8. Capital Programme – Update on Education and Property Projects / Prògram Calpa – Fios às Ùr mu Phròiseactan Foghlaim is Seilbhe
Share this agenda point
  1. Webcast Finished