City of Inverness Area Committee - 27 May 2021 - Thu, 27 May 2021 - 10:00 am - Highland Council Webcasting

City of Inverness Area Committee - 27 May 2021
Thu, 27 May 2021 - 10:00 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of the Meeting
Share this agenda point
1. Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Police – Area Performance Report / Poileas – Geàrr-aithisg Coileanadh Sgìreil
Share this agenda point
4. SFRS Annual Performance Report / Aithisg choileanaidh leth-bhliadhnail SFRS
Share this agenda point
9. Bught Park Feasibility Study / Pròiseact Dèanamh Co-ionann
Share this agenda point
5. Appointment to Sub-Committee, Working Groups etc / Cur an dreuchd gu Fo-Chomataidh, Buidhnean Obrach is eile
Share this agenda point
6. Inshes Junction Improvements – Update / Aithisg air Ceann-rathaid nan Innseagan
Share this agenda point
7. Highland Coastal Communities Fund – Assessment of Applications / Maoin Choimhearsnachdan Cladaich na Gàidhealtachd – Measadh Iarrtasan
Share this agenda point
8. Use of City Wards Covid Response Funds / Riarachadh Maoineachadh Uàird
Share this agenda point
10. Proposed Car Parking Charge Amendments
Share this agenda point
11. Road Maintenance Programme 2021/2022 / Prògram Càradh Rathaid 2021/2022
Share this agenda point
12. Housing Performance Report – 1 April 2020 to 31 March 2021 / Aithisg Dèanadais Taigheadais – 1 Giblean 2020 gu 30 An t-Òg mhios 2020
Share this agenda point
13. St Joseph’s Primary Traffic Calming / Socrachadh Trafaig Bun-Sgoil an Naoimh Iòsaph
Share this agenda point
14a. ICGF - Events and Festivals / Tachartasan agus Fèisean
Share this agenda point
14b. ICGF - Capital Projects Update Report / Sgrùdadh Ionmhasail agus Pròiseactan Calpa
Share this agenda point
14c. ICGF - Grants Applications over £10,000 / Iarrtasan Tabhartais thar £10,000
Share this agenda point
15. Minutes / Geàrr-chunntas
Share this agenda point
  1. Webcast Finished