Highland Council - 25 March 2021 - Thu, 25 Mar 2021 - 10:35 am - Highland Council Webcasting

Highland Council - 25 March 2021
Thu, 25 Mar 2021 - 10:35 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of the Meeting
Share this agenda point
1. Calling of the Roll and Apologies for Absence / Gairm a’ Chlàir agus Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Membership of the Council / Ballrachd na Comhairle
Share this agenda point
4. Confirmation of Minutes / Daingneachadh a’ Gheàrr-chunntais
Share this agenda point
5. Minutes of Meetings of Committees / Geàrr-chunntasan Choinneamhan Chomataidhean
Share this agenda point
6. Community Planning Board / Bòrd Dealbhadh Coimhearsnachd
Share this agenda point
7. Climate Change Working Group / Buidheann-Obrach Atharrachadh na Gnàth-shìde
Share this agenda point
8. Brexit Working Group / Buidhean Obrach Brexit
Share this agenda point
9. Recovery Board / Bòrd Ath-shlànachaidh
Share this agenda point
10. Redesign Board / Bòrd Ath-dhealbhaidh
Share this agenda point
11. Membership of Committees, etc / Ballarachd Chomataidhean, msaa
Share this agenda point
14. Revenue Budget 2021/22 to 2023/24 – Update / Buidseat Teachd-a-steach agus Cìs Comhairle
Share this agenda point
14. Revenue Budget 2021/22 to 2023/24 – Update / Buidseat Teachd-a-steach agus Cìs Comhairle
Share this agenda point
15. Annual Report of Statutory Performance Indicators and Best Value 2019/20 / Aithisg Bhliadhnail Thaisbeanairean Coileanaidh Reachdail agus Luach as Fheàrr 2019/20
Share this agenda point
12i. Question Time - Mr K Gowans
Share this agenda point
12ii. Question Time - Mr A Baxter
Share this agenda point
12iii. Question Time - Mr A Baxter
Share this agenda point
12iv. Question Time - Mr A Baxter
Share this agenda point
12v. Question Time - Mr A Jarvie
Share this agenda point
12vi. Question Time - Mr A Jarvie
Share this agenda point
12vii. Question Time - Mr S Mackie
Share this agenda point
13i. Notices of Motion - 20ph speed limits
Share this agenda point
13ii. Notices of Motion - UK priority area for funding streams
Share this agenda point
13iii. Notices of Motion - Overseas Aid Budget
Share this agenda point
13iv. Property and Workforce Committee
Share this agenda point
16. Prototype Fusion Reactor opportunity for Caithness and North Sutherland / Ginealach Ùr de Readhactaran Niùclasach
Share this agenda point
17. Highland’s Hydrogen Economy & Update on Opportunity Cromarty Firth’s Greenport Bid / Eaconamaidh Haidridean na Gàidhealtachd & Fios às Ùr mu Thagradh Port-uaine Cothrom Linne Chrombaidh
Share this agenda point
18. Annual Review of Standing Orders Relating to the Conduct of Meetings / Ath-sgrùdadh Òrdughan Seasmhach
Share this agenda point
20. High Life Highland – Appointment of Independent Directors / High Life na Gaidhealtachd – Comataidh Ainmeachaidh
Share this agenda point
21. Clerk to the Highland Licensing Board / Clèireach do Bhòrd Cheadachd na Gàidhealtachd
Share this agenda point
22. Timetable of Meetings / Clàr-ama Choinneamhan
Share this agenda point
23. NHS Partnership Review / Ath-sgrùdadh Com-pàirteachas NHS
Share this agenda point
24. Park Primary School Fire
Share this agenda point
25. Deeds Executed / Sgrìobhainnean Lagha a Bhuilicheadh
Share this agenda point
26. Exclusion of the Public / Às-dùnadh a’ Phobaill
Share this agenda point
  1. Webcast Finished