Housing and Property Committee - 11 March 2021 - Thu, 11 Mar 2021 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Housing and Property Committee - 11 March 2021
Thu, 11 Mar 2021 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of the Meeting
Share this agenda point
Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Good News / Naidheachdan Matha
Share this agenda point
4. Update on Corporate Landlord and Asset Management Strategy / Fios às Ùr mu Ro-innleachd Uachdarain Chorporra agus Rianachd So-mhaoin
Share this agenda point
5. Housing Revenue Account (HRA) and Non-HRA Budget Monitoring Statement to 31 December 2020 / Aithris Sgrùdaidh Buidseat Cunntas Teachd-a-steach Taigheadais agus Neo-thaigheadais gu 31 An Dubhlachd 2020
Share this agenda point
6. Housing Revenue Account (HRA) Capital Monitoring Report to 31 December 2020 / Aithisg Sgrùdaidh Cunntas Teachd-a-steach Taigheadais gu 31 An Dubhlachd 2020
Share this agenda point
6. Housing Revenue Account (HRA) Capital Monitoring Report to 31 December 2020 / Aithisg Sgrùdaidh Cunntas Teachd-a-steach Taigheadais gu 31 An Dubhlachd 2020
Share this agenda point
7. 2020/21 Capital Programme – Update on Education and Property Projects / Prògram Calpa 2020/21 – Fios às Ùr mu Phròiseactan Foghlaim agus Cuid-seilbhe
Share this agenda point
8. Property & Facilities Management Services Revenue Monitoring Report to 31 December 2020 / Aithisg Sgrùdaidh Teachd-a-steach Sheirbheisean Rianachd Cuid-seilbh & Ghoireasan gu 31 Dùbhlachd 2020
Share this agenda point
9. Housing Performance Report / Aithisg Coileanaidh Taigheadais
Share this agenda point
  1. Webcast Finished