Audit & Scrutiny Committee - Thu, 25 Nov 2021 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Audit & Scrutiny Committee
Thu, 25 Nov 2021 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of Meeting
Share this agenda point
Item 3. External Audit Reports/Aithisgean Sgrùdaidh bhon Taobh A-muigh
Share this agenda point
Item 4. Audited Accounts 2020/21/Cunntasan Sgrùdaichte 2020/21
Share this agenda point
Item 3a. Annual Report 2020/21 to Elected Members and the Controller of Audit
Share this agenda point
Item 4. Audited Accounts 2020/21/Cunntasan Sgrùdaichte 2020/21
Share this agenda point
Item 5. Internal Audit Reviews and Progress Report/Ath-bhreithneachaidhean In-sgrùdaidh agus Aithisg Adhartais
Share this agenda point
Item 6. Action Tracking Report/ Aithisg a’ Leantainn Gnìomhachd
Share this agenda point
Item 7. Review of Corporate Risks/Ath-Sgrùdaidh air Cunnartan Corporra
Share this agenda point
Item 8. Corporate Complaints Performance Monitoring/Adhartas Ghearanan Corporra
Share this agenda point
Item 7. Review of Corporate Risks/Ath-Sgrùdaidh air Cunnartan Corporra
Share this agenda point
Item 9. Members Survey on the Effectiveness of Audit & Scrutiny Committee/Suirbhidh Bhall mu Èifeachdas Comataidh an Sgrùdaidh
Share this agenda point
  1. Webcast Finished