Communities and Place Committee - 10 November 2021 - Wed, 10 Nov 2021 - 11:30 am - Highland Council Webcasting

Communities and Place Committee - 10 November 2021
Wed, 10 Nov 2021 - 11:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of the Meeting
Share this agenda point
1. Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Presentation from Knoydart Community Council / Taisbeanadh bho Chomhairle Coimhearsnachd Chnòideirt
Share this agenda point
4. Increasing community ownership and the role of Community Asset Transfer / A’ meudachadh sealbhadaireachd coimhearsnachd agus dreuchd Gluasad So-mhaoin Coimhearsnachd
Share this agenda point
5. Community Participation and Involvement Update / Cunntas às Ùr mu Chom-pàirteachas Coimhearsnachd
Share this agenda point
6. SFRS bi-annual performance report / Aithisg Choileanaidh dà uair sa bhliadhna SFRS
Share this agenda point
7. Environmental Health Operational Plan to 31 March 2023 / Plana Obrach Slàinte Àrainneachd gu Màrt 2023
Share this agenda point
6. SFRS bi-annual performance report / Aithisg Choileanaidh dà uair sa bhliadhna SFRS
Share this agenda point
8. Revenue Monitoring Report: 2021/22 Quarter 2 / Aithisg Sgrùdaidh Teachd-a-steach: Cairteal 2 2021/22
Share this agenda point
9. Communities & Place Capital Monitoring – Quarter 2 2021/22 / Aithisg Sgrùdaidh Calpa: Cairteal 2 2021/22
Share this agenda point
10. Membership of Waste Strategy Working Group / Ballrachd Buidheann Obrach Ro-innleachd Sgudail
Share this agenda point
11. Waste Projects Update / Cunntas às Ùr mu Phròiseactan Sgudail
Share this agenda point
12. Minutes of the Waste Strategy Working Group / Geàrr-chunntas Buidheann Obrach Ro-innleachd Sgudail
Share this agenda point
13. Investment in play parks and developing a play parks strategy / Tasgadh ann am pàircean-cluiche agus a’ leasachadh ro-innleachd phàircean-cluiche
Share this agenda point
14. Scottish Parliament Survey of Proposed Licensing Scheme for Short Term Lets / Suirbhidh Pàrlamaid na h-Alba de sgeama cheadachdan a thathar a’ moladh airson aontaidhean màil geàrr-ùine
Share this agenda point
  1. Webcast Finished