Communities and Place Committee - 31 August 2021 - Tue, 31 Aug 2021 - 11:30 am - Highland Council Webcasting

Communities and Place Committee - 31 August 2021
Tue, 31 Aug 2021 - 11:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of the Meeting
Share this agenda point
Item 1 Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
Item 2 Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Good News/Staff Achievements / Naidheachdan Matha/Coileanaidhean Luchd-obrach
Share this agenda point
4. Recess Powers / Cumhachdan Fosaidh
Share this agenda point
5. Presentation from the Highland Armed Forces Community Partnership / Taisbeanadh bho Chom-pàirteachas Coimhearsnachd Feachdan Armaichte na Gàidhealtachd
Share this agenda point
6a. Community Asset Transfers - Annual Community Asset Transfer Report 2020/21 / Aithisg Bhliadhnail Gluasadan So-mhaoin Coimhearsnachd 2020/21 agus iarrtasan làithreach
Share this agenda point
8. Visitor Management Plan: update on service implementation / Plana Stiùiridh Luchd-tadhail: fios às ùr mu bhuileachadh seirbheis
Share this agenda point
9. Annual Complaints Performance Report – 2020/21 / Aithisg Choileanaidh Ghearanan Bhliadhnail– 2020/21
Share this agenda point
10. Waste projects update / Aithisg às ùr mu ro-innleachd is pròiseactan sgudail
Share this agenda point
7. Police Scotland Performance Report /Aithisg Choileanaidh Poileas Alba
Share this agenda point
Item 1 Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
11. Revenue Monitoring Report: 2020/21 out-turns and 2021/22 Quarter 1 (PP 84-95) Aithisg Sgrùdaidh Teachd-a-steach: fìor-shuidheachaidhean 2020/21 agus Cairteal 1 2021/22
Share this agenda point
7. Police Scotland Performance Report /Aithisg Choileanaidh Poileas Alba
Share this agenda point
12. Update on the support for businesses exporting and importing food / Fios às ùr mu thaic airson gnothachasan às-mhalairt is ion-mhalairt a’ gabhail a-steach chosgaisean
Share this agenda point
13. Licensing of activities involving animals / Ceadachd ghnìomhan a’ buntainn ri beathaichean
Share this agenda point
14. Recycling Improvement Fund (RIF) Update / Fios às Ùr mu Mhaoin Leasachaidh Ath-chuairteachaidh
Share this agenda point
15. Communities & Place Capital Monitoring – Outturn for 2020/21 and Quarter 1 2021/22 / Aithisg Sgrùdaidh Calpa: fìor-shuidheachadh 2020/21 agus Cairteal
Share this agenda point
16. Scottish Government Short Term Lets: consultation response on draft Licensing Order and Business and Regulatory Impact Assessment (BRIA) / Aontaidhean-màil Geàrr-ùine Riaghaltas na h-Alba: Freagairt cho-chomhairleachaidh mu dhreachd Òrdugh Ceadachd agus Measadh Buaidh Gnothachais is Riaghlachais
Share this agenda point
  1. Webcast Finished