Communities and Place Committee - 12 May 2021 - Wed, 12 May 2021 - 11:30 am - Highland Council Webcasting

Communities and Place Committee - 12 May 2021
Wed, 12 May 2021 - 11:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of the Meeting
Share this agenda point
1. Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Good News / Staff Achievements - Naidheachdan Matha/Coileanaidhean Luchd-obrach
Share this agenda point
4. Community Asset Transfer Requests / Iarrtasan Gluasad So-mhaoin Coimhearsnachd
Share this agenda point
5. Progress report on the Framework for Community Participation and Involvement / Adhartas agus gnìomh bhon Fhrèam airson Com-pàirteachas Coimhearsnachd
Share this agenda point
6. Equality Mainstreaming and Equality Outcomes Report 2021 / Amalachadh Co-ionannachd agus Toraidhean Cho-ionannachdan
Share this agenda point
7. Burial grounds and crematorium management rules / Cladhan agus riaghailtean stiùiridh luaithreachain
Share this agenda point
9. Registration of Births, Deaths & Marriages – Annual report / Clàrachadh air Breith, Bàs & Pòsadh – Aithisg bhliadhnail
Share this agenda point
10. Communities and Place Directorate Service Plan / Plana Seirbheis
Share this agenda point
8. SFRS annual performance report – 1 April 2020 to 31 March 2021 / Aithisg choileanaidh leth-bhliadhnail SFRS
Share this agenda point
9. Registration of Births, Deaths & Marriages – Annual report / Clàrachadh air Breith, Bàs & Pòsadh – Aithisg bhliadhnail
Share this agenda point
10. Communities and Place Directorate Service Plan / Plana Seirbheis
Share this agenda point
11. Progress report on implementing the Visitor Management Plan / Aithisg adhartais mu bhuileachadh Plana Stiùiridh Luchd-tadhail
Share this agenda point
12. Developing the approach to decarbonising the Large Good Vehicle Fleet / Dì-carbonachadh a’ Chabhlaich Thruim
Share this agenda point
13. Minutes of the Waste Strategy Working Group / Geàrr-chunntas Buidheann-obrach Ro-innleachd Sgudail
Share this agenda point
14. Waste Projects Update / Fios às Ùr mu Phròiseactan Sgudail
Share this agenda point
15. Approach to appraising the options for the long-term management of residual waste / Dòigh-obrach a thaobh a bhith a’ measadh nan roghainnean airson rianachd fad-ùine sgudail iarmadaich
Share this agenda point
16. Recycling Improvement Fund (RIF) / Maoin Leasachadh Ath-chuairteachaidh
Share this agenda point
17. Response to the Scottish Government’s discussion paper on the criminal law dealing with dangerous dogs / Freagairt do Phàipear Deasbaid Riaghaltas na h-Alba mun Lagh Eucorach a’ Dèiligeadh ri Coin Chunnartach
Share this agenda point
  1. Webcast Finished