Communities and Place Committee - 24 February 2021 - Wed, 24 Feb 2021 - 11:30 am - Highland Council Webcasting

Communities and Place Committee - 24 February 2021
Wed, 24 Feb 2021 - 11:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of the Meeting
Share this agenda point
Item 1 Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
Item 2 Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
Item 3 Good News / Naidheachdan Matha
Share this agenda point
Item 4 Community Asset Transfer Requests / Iarrtasan Gluasad So-mhaoin Coimhearsnachd
Share this agenda point
Item 5 Sleat War Memorial Conservation Agreement / Aonta Glèidhteachais Cuimhneachan-Cogaidh Shlèite
Share this agenda point
Item 6 Progress report on the Framework for Community Participation and Involvement / Adhartas agus gnìomh bhon Fhrèam airson Com-pàirteachas Coimhearsnachd
Share this agenda point
Item 8 Ongoing Covid-19 service impacts and adjustments / Buaidhean is atharrachaidhean seirbheis leantainneach Covid-19
Share this agenda point
Item 9 Update on the support for businesses exporting to, and importing from, the European Union (EU) / Fios às ùr mun taic do ghnothachasan ag às-mhalairt gu, agus ag ion-mhalairt às, an Aonadh Eòrpach
Share this agenda point
Item 10 Communities and Place Revenue Monitoring Report to 31st December 2020 / Aithisg Sgrùdaidh Teachd-a-steach Choimhearsnachdan is Àite gu 31 Dùbhlachd 2020
Share this agenda point
Item 11 Waste Projects Update / Fios às Ùr mu Phròiseactan Sgudail
Share this agenda point
Item 12 Minutes of Waste Strategy Working Group / Geàrr-chunntas Buidheann-obrach Ro-innleachd Sgudail
Share this agenda point
Item 13 Response to the Scottish Parliament’s Local Government and Communities Committee call for views on the statutory instruments for short-term letting / Freagairt do ghairm Comataidh Riaghaltas Ionadail agus Choimhearsnachdan Pàrlamaid na h-Alba do bheachdan mu na h-innealan reachdail airson leigeil air mhàl san ùine ghoirid
Share this agenda point
Item 14 Scottish Government Consultation on the Welfare of Animals during Transport / Freagairt co-chomhairle Riaghaltas na h-Alba – sochair bheathaichean ann an còmhdhail
Share this agenda point
Item 7 Performance against the Highland Local Policing Plan 2020 - 2023 / Coileanadh mu choinneamh Plana Poileasachd Ionadail na Gàidhealtachd
Share this agenda point
  1. Webcast Finished