Education Committee - 17 November 2021 - Wed, 17 Nov 2021 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Education Committee - 17 November 2021
Wed, 17 Nov 2021 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of Meeting
Share this agenda point
1. Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Good News/Outstanding Achievements / Naidheachdan Matha/Coileanaidhean Air Leth
Share this agenda point
4. Covid and Back to School / Covid agus Air Ais dhan Sgoil
Share this agenda point
5. Gaelic Medium Education and Gaelic Learner Education – The Highland Council / Aithisg Foghlam tron Ghàidhlig agus Foghlam Luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig
Share this agenda point
6. Highland Attainment and Scrutiny Session 2020-21 / Seisean Coileanadh is Sgrùdadh na Gàidhealtachd
Share this agenda point
7. Consultation on the review of SQA and Education Scotland / Co-chomhairle mun ath-sgrùdadh air Ùghdarras Theisteanasan na h-Alba agus Foghlam Alba
Share this agenda point
8. Online Internet Safety and Child Protection / Sàbhailteachd Eadar-lìn Air-loidhne agus Dìon Chloinne
Share this agenda point
9. Early Learning and Childcare (ELC) Update / Cunntas às Ùr mu Thràth-ionnsachadh is Cùram-chloinne
Share this agenda point
10. High Life Highland Progress Report / Aithisg Adhartais High Life na Gàidhealtachd
Share this agenda point
11. Revenue Budget Monitoring for Quarter 2 of 2021/22 / Sgrùdadh Buidseat Teachd-a-steach – Cairteal 2 airson 2021/22
Share this agenda point
12. National Improvement Framework Annual Reporting and Education Service Plan / Plana Bliadhnail Frèam-obrach Leasachaidh Nàiseanta na Gàidhealtachd 2021-22
Share this agenda point
13. Statutory Consultation: Gaelic Medium Catchment Area for Glenurquhart Primary School / Co-chomhairle Reachdail: Sgìre-sgoile Foghlam tron Ghàidhlig airson Bun-Sgoil Ghlinn Urchadain
Share this agenda point
14. Statutory Consultation: Request to proceed to consultation on formal closure of Roy Bridge Primary School / Co-chomhairle Reachdail: Iarrtas a dhol air adhart gu co-chomhairle mu dhùnadh foirmeil Bhun-Sgoil Dhrochaid Ruaidh
Share this agenda point
15. Membership of Local Negotiating Committee for Teachers / Ballrachd na Comataidh Barganachaidh Ionadail airson Thidsearan
Share this agenda point
16. Minutes of the Local Negotiating Committee for Teachers / Geàrr-chunntas na Comataidh Barganachaidh Ionadail airson Thidsearan
Share this agenda point
  1. Webcast Finished