Education Committee - 2 September 2021 - Thu, 2 Sep 2021 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Education Committee - 2 September 2021
Thu, 2 Sep 2021 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of Meeting
Share this agenda point
6. 2021 SQA Attainment/OECD Report Implications / Buileachadh SQA 2021/Seaghan Aithisg OECD
Share this agenda point
1. Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
7. Presentation – Include Me (Nairn Academy) / Taisbeanadh – Gabh A-steach Mise (Acadamaidh Inbhir Narann)
Share this agenda point
3. Recess Powers / Cumhachdan Fosaidh
Share this agenda point
4. Good News/Outstanding Achievements / Naidheachdan Matha/Coileanaidhean Air Leth
Share this agenda point
5. Return to School / Tilleadh dhan Sgoil
Share this agenda point
6. 2021 SQA Attainment/OECD Report Implications / Buileachadh SQA 2021/Seaghan Aithisg OECD
Share this agenda point
7. Presentation – Include Me (Nairn Academy) / Taisbeanadh – Gabh A-steach Mise (Acadamaidh Inbhir Narann)
Share this agenda point
8. Highland Youth Charter / Cairt Òigridh na Gàidhealtachd
Share this agenda point
9. Community Learning and Development Plan 2021-2024 / Plana Ionnsachadh is Leasachadh Coimhearsnachd 2021-2024
Share this agenda point
10. Early Learning and Childcare (ELC) Updates / Fios às Ùr mu Thràth-ionnsachadh is Cùram-chloinne
Share this agenda point
11. Review of Statutory Consultation Exercise – Closure of Uig Primary School / Ath-sgrùdadh air Eacarsaich Cho-chomhairleachaidh Reachdail – Dùnadh Bun-Sgoil Ùige
Share this agenda point
12. Revenue Budget Monitoring – Outturn for 2020/21 and Quarter 1 for 2021/22 / Sgrùdadh Buidseat Teachd-a-steach – Fìor Shuidheachadh airson 2020/21 agus Cairteal 1 airson 2021/22
Share this agenda point
13. Appointment to Highland Disability Sport / Cur an Dreuchd gu Spòrs Chiorramach na Gàidhealtachd
Share this agenda point
14. Minutes of the Local Negotiating Committee for Teachers / Geàrr-chunntas na Comataidh Barganachaidh Ionadail airson Thidsearan
Share this agenda point
  1. Webcast Finished