Education Committee - 11 February 2021 - Thu, 11 Feb 2021 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Education Committee - 11 February 2021
Thu, 11 Feb 2021 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of Meeting
Share this agenda point
1. Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Good News/Outstanding Achievements / Naidheachdan Matha/Coileanaidhean Air Leth
Share this agenda point
4. Education and Learning – Back to School / Foghlam agus Ionnsachadh – Air Ais dhan Sgoil
Share this agenda point
5. Education and Learning - Remote Learning / Foghlam agus Ionnsachadh – Ionnsachadh Air Astar
Share this agenda point
6. Short, Medium and Long-Term Action Plan – Education and Learning / Plana-gnìomha Geàrr-ùine, Meadhan-ùine is Fad-ùine – Foghlam agus Ionnsachadh
Share this agenda point
7. Early Learning and Childcare (ELC) 1140 Hours / 1140 Uair a Thìde de Thràth-Ionnsachadh is Cùram-Chloinne
Share this agenda point
8. Review of the statutory consultation exercise to establish a Gaelic Medium catchment area for Gairloch Primary School / Ath-sgrùdadh air an eacarsaich cho-chomhairle reachdail gus sgìre-sgoile Foghlam tron Ghàidhlig a stèidheachadh airson Bun-Sgoil Gheàrrloch
Share this agenda point
9. Revenue Budget Monitoring 3rd Quarter 2020/21 / Sgrùdadh Buidseat Teachd-a-steach 3mh Ràith 2020/21
Share this agenda point
10. Minutes of the Local Negotiating Committee for Teachers / Geàrr-chunntas na Comataidh Barganachaidh Ionadail airson Thidsearan
Share this agenda point
  1. Webcast Finished