Health, Social Care and Wellbeing Committee - 10 February 2021 - Wed, 10 Feb 2021 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Health, Social Care and Wellbeing Committee - 10 February 2021
Wed, 10 Feb 2021 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of Meeting / Toiseach na Coinneimh
Share this agenda point
1. Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Presentation: Public Health Vaccination Programme / Prògram Banachdachaidh Slàinte a’ Phobaill
Share this agenda point
4. Presentation: The Promise / An Gealladh
Share this agenda point
5. Corporate Parenting Board and The Promise / Bòrd Pàrantachd Chorporra agus An Gealladh
Share this agenda point
6. Revenue Budget Monitoring 3rd Quarter 2020/21 / Sgrùdadh Buidseit Teachd-a-steach Ràith 3 2020/21
Share this agenda point
6. Revenue Budget Monitoring 3rd Quarter 2020/21 / Sgrùdadh Buidseit Teachd-a-steach Ràith 3 2020/21
Share this agenda point
7. Partnership Arrangements with NHS Highland – Update / Ullachaidhean Com-pàirteachais le NHS na Gàidhealtachd – Fios às Ùr
Share this agenda point
8. Vulnerable Children Within the Highlands / Clann So-leònte Taobh A-Staigh Na Gàidhealtachd
Share this agenda point
9. Annual Chief Social Work Officer Report 2019-2020 / Aithisg Bhliadhnail Àrd-Oifigear Obair Shòisealta 2019-2020
Share this agenda point
10. Minutes / Geàrr-chunntas