Highland Licensing Board - 7 September 2021 - Tue, 7 Sep 2021 - 1:00 pm - Highland Council Webcasting

Highland Licensing Board - 7 September 2021
Tue, 7 Sep 2021 - 1:00 pm 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1. Apologies for absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of interest / Foillseachaidhean com-pàirt
Share this agenda point
3. Confirmation of minutes / Dearbhadh a’ gheàrr-chunntais
Share this agenda point
4. Licensing (Scotland) Act 2005 Licences granted under delegated powers / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Ceadachdan a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh HLB/074/21
Share this agenda point
5. Licensing (Scotland) Act 2005 Occasional licences and extended hours granted under delegated powers / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Ceadachdan Corra-uair agus uairean sìnte a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh HLB/075/21
Share this agenda point
6. Licensing (Scotland) Act 2005 Extended hours policy – 2021 Royal National Mod in Inverness / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Poileasaidh uairean leudaichte – Mòd Nàiseanta Rìoghail 2021 ann an Inbhir Nis HLB/076/21
Share this agenda point
7. Gambling Act 2005 Proposed Consultation Draft Policy Statement 2022-2025 / Achd na Cearrachd 2005 Aithris Phoileasaidh Dreachd Cho-chomhairle a Thathar a’ Moladh 2022-2025 HLB/077/21
Share this agenda point
8.1 Applicant: Lochaline Social Club HLB/078/21
Share this agenda point
9. Licensing (Scotland) Act 2005 Section 38 / Application for review of premises licence
Share this agenda point
9.1 Licence holder: Gordon Holding HLB/079/21
Share this agenda point