Highland Licensing Board - 3 August 2021 - Tue, 3 Aug 2021 - 1:00 pm - Highland Council Webcasting

Highland Licensing Board - 3 August 2021
Tue, 3 Aug 2021 - 1:00 pm 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1. Apologies for absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of interest / Foillseachaidhean com-pàirt
Share this agenda point
3. Confirmation of minutes / Dearbhadh a’ gheàrr-chunntais
Share this agenda point
4. Licences granted under delegated powers / Ceadachdan a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh
Share this agenda point
5. Occasional licences and extended hours granted under delegated powers / Ceadachdan Corra-uair agus uairean sìnte a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh
Share this agenda point
6. Applications for new premises licences /Larrtas airson cheadachdan thogalaichean ura
Share this agenda point
6.1 Applicant: Tiger Tandoori Ltd
Share this agenda point
8.3 Applicant: Whitbread Group plc
Share this agenda point
6.2 Applicant: Rural Escapes (Highland) Ltd
Share this agenda point
7. Applications for provisional premises licences / Iarrtas airson ceadachdan thogalaichean le cumha
Share this agenda point
7.1 Applicant: Robert Inglis
Share this agenda point
7.2 Applicant: Gur Wine and Spirits Business Consultancy Limited
Share this agenda point
8. Applications for variation (major) to premises licences / Iarrtasan airson Caochladh (Mòr) a thaobh ceadachdan thogalaichean
Share this agenda point
8.1 Applicant: Parkdean Holiday Parks Ltd
Share this agenda point
8.2 Applicant: Benleva Hotel Ltd
Share this agenda point
8.3 Applicant: Whitbread Group plc
Share this agenda point
8.4 Applicant: Fort William Golf Club
Share this agenda point
8.5 Applicant: JS&TT Ltd
Share this agenda point
9. Application for personal licence / Iarrtas airson ceadachd phearsanta
Share this agenda point
9.1 Applicant: Rory Harkness
Share this agenda point
  1. Webcast Finished