Highland Licensing Board - 22 June 2021 - Tue, 22 Jun 2021 - 1:00 pm - Highland Council Webcasting

Highland Licensing Board - 22 June 2021
Tue, 22 Jun 2021 - 1:00 pm 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1. Apologies for absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of interest / Foillseachaidhean com-pàirt
Share this agenda point
3. Confirmation of minutes / Dearbhadh a’ gheàrr-chunntais
Share this agenda point
4. Licensing (Scotland) Act 2005 Licences granted under delegated powers / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Ceadachdan a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh HLB/043/21
Share this agenda point
5. Licensing (Scotland) Act 2005 Occasional licences and extended hours granted under delegated powers / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Ceadachdan Corra-uair agus uairean sìnte a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh HLB/044/21
Share this agenda point
6. The Highland Licensing Board Functions Report 2020-21 / Aithisg Dhreuchdan Bhliadhnail Bòrd Ceadachd na Gàidhealtachd 2019/20 HLB/045/21
Share this agenda point
7. Review proposals – non-payment of annual premises licence fees / Moladh ath-sgrùdaidh – neo-phàigheadh chìsean ceadachd togalaich bliadhnail HLB/046/21
Share this agenda point
8. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for new premises licences / Achd na Ceadachd (Alba) 2005 Larrtas airson cheadachdan thogalaichean ura
Share this agenda point
8.1 Applicant: Blackstream Limited /ta Balmacara Mains Guest House HLB/047/21
Share this agenda point
8.2 Applicant: Lady Helen Grant HLB/048/21
Share this agenda point
9. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for provisional premises licences / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Iarrtas airson ceadachdan thogalaichean le cumha
Share this agenda point
9.1 Applicant: Axcel Hospitality (Inverness) Ltd HLB/049/21 (
Share this agenda point
9.2 Applicant: Mor-Rioghain Ltd HLB/050/21
Share this agenda point
9.3 Applicant: North Coast Distillers Ltd HLB/051/21
Share this agenda point
10. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for variation (major) to premises licences / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Iarrtasan airson Caochladh (Mòr) a thaobh ceadachdan thogalaichean
Share this agenda point
10.1 Applicant: Co-operative Group Food Ltd HLB/052/21
Share this agenda point
10.2 Applicant: Co-operative Group Food Ltd HLB/053/21
Share this agenda point
10.3 Applicant: Co-operative Group Food Ltd HLB/054/21
Share this agenda point
10.4 Applicant: Joanna Marie Riddell HLB/055/21
Share this agenda point
10.5 Applicant: The Malt Bar Rooms Limited HLB/056/21
Share this agenda point
10.6 Applicant: Diageo Scotland Limited HLB/057/21
Share this agenda point
10.7 Applicant: Oykel Bridge Hotel Limite HLB/058/21
Share this agenda point
10.8 Applicant: Bamon Limited HLB/059/21
Share this agenda point
10.9 Applicant: The Co-operative Group Food Limited HLB/060/21
Share this agenda point
10.10 Applicant: Poolewe Limited HLB/061/21
Share this agenda point
11. The Licensing (Scotland) Act 2005 Section 43 Notice of conviction / Achd Cheadachd (Alba) 2005, Earrann 43 Brath dìtidh
Share this agenda point
11.1 Licence Holder: Tesco Stores Ltd
Share this agenda point
12. Surrender of premises licence / Gèilleadh ceadachd togalaich
Share this agenda point
12.1 Premises: Deli Craft
Share this agenda point
  1. Webcast Finished