Highland Licensing Board - 16 February 2021 - Tue, 16 Feb 2021 - 1:00 pm - Highland Council Webcasting

Highland Licensing Board - 16 February 2021
Tue, 16 Feb 2021 - 1:00 pm 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1. Apologies for absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of interest / Foillseachaidhean com-pàirt
Share this agenda point
3. Confirmation of minutes / Dearbhadh a’ gheàrr-chunntais
Share this agenda point
4. Licensing (Scotland) Act 2005 Licences granted under delegated powers / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Ceadachdan a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh HLB/011/21
Share this agenda point
5. Licensing (Scotland) Act 2005 Occasional licences and extended hours granted under delegated powers / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Ceadachdan Corra-uair agus uairean sìnte a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh HLB/012/21
Share this agenda point
6. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for new premises licences / Achd na Ceadachd (Alba) 2005 Larrtas airson cheadachdan thogalaichean ura
Share this agenda point
6.1 Applicant: Alison Morrison per South Forrest HLB/013/21
Share this agenda point
6.2 Applicant: Harrapool Limited HLB/014/21
Share this agenda point
7. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for provisional premises licences /Achd Ceadachd (Alba) 2005 Iarrtas airson ceadachdan thogalaichean le cumha
Share this agenda point
7.1 Applicant: Robert Hicks and Helen Chalmers HLB/015/21
Share this agenda point
8. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for variation (major) to premises licences / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Iarrtasan airson Caochladh (Mòr) a thaobh ceadachdan thogalaichean
Share this agenda point
8.1 Applicant: Robert Hicks and Michael Beasley HLB/016/21
Share this agenda point
9. Application for personal licence / Iarrtas airson ceadachd phearsanta
Share this agenda point
9.1 Applicant: Connor Andrew Fraser HLB/017/21
Share this agenda point
9. Application for personal licence / Iarrtas airson ceadachd phearsanta
Share this agenda point
10. Licensing (Scotland) Act 2005 Section 38 / Application for review of premises licence
Share this agenda point
10.1 Licence holder: Iain Rodger t/a Sunny’s Bar Limited HLB/018/21
Share this agenda point
10.1 Licence holder: Iain Rodger t/a Sunny’s Bar Limited HLB/018/21
Share this agenda point
10.1 Licence holder: Iain Rodger t/a Sunny’s Bar Limited HLB/018/21
Share this agenda point
9.1 Applicant: Connor Andrew Fraser HLB/017/21
Share this agenda point
11. Surrender of premises licence / Gèilleadh ceadachd togalaich
Share this agenda point
  1. Webcast Finished